ลุ้นรับ iPhone 7

(จำนวน 10 รางวัล)

และ ตั๋วหนัง SF

(จำนวน 2,500 รางวัล)

เมื่อดาวน์โหลดและ
ลงทะเบียน KMY PVD

วันนี้ - 30 ก.ย. 60*


ดูยอดเงินสะสม เงินสมทบ
และผลประโยชน์ได้ทันที

ไม่ต้อง Log in ก็ใช้งานโปรแกรมคํานวณเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ และโปรแกรมคํานวณภาษี

ง่ายๆ 3 ขั้นตอน
- 1 -

Download

- 2 -

Login

โดยใช้ Username และ Password

ชุดเดียวกับ K-Cyber PVD

- 3 -

Check

ตรวจสอบยอดเงิน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

* เงื่อนไข : ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้ระบบทะเบียนสมาชิกของบลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 30 ก.ย. 60 และยังคงสถานะการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย ณ วันที่ 6 ต.ค. 60
• ของรางวัลประกอบด้วย iPhone 7 ความจุ 128 GB มูลค่าเครื่องละ 30,500 บาท จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง/ท่าน และ ตั๋วหนัง SF มูลค่าใบละ 160 บาท จำนวน 2,500 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ/ท่าน • จับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 6 ต.ค. 60 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ตามใบอนุญาตเลขที่ 20/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี • ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเว็บไซต์บลจ.กสิกรไทย www.kasikornasset.com ในวันที่ 11 ต.ค. 60 • ผู้ที่ได้รับ iPhone 7 ต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บลจ.กสิกรไทย เฉพาะในวันทำการตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. – 1 พ.ย. 60 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ และบลจ.กสิกรไทยจะพิจารณามอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองต่อไป • ผู้ที่ได้รับ iPhone 7 ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลก่อนหักภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยชำระเป็นเงินสดในวันที่มารับของรางวัล พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจนำมายื่นเป็นหลักฐานในการรับรางวัลแทน • ผู้ที่ได้รับตั๋วหนัง SF จะได้รับรหัสในวันที่ 12 ต.ค. 60 ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น K-My PVD ไว้ โดยสามารถแสดงรหัสใน SMS แทนการชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ SF Cinema ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive' Cineclub และ Big C ปราจีนบุรี) เฉพาะที่นั่งปกติ ระบบปกติ ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 60 จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 61 • บลจ.กสิกรไทยขอสงวนสิทธิผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น • พนักงานของบลจ.กสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย บริษัทกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทยและบริษัทที่ทำหน้าที่จับรางวัล ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่บุคคลอื่นได้ • หากสินค้าที่บลจ.กสิกรไทยนำมาเป็นของรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้ หมดไปจากท้องตลาด และ/หรือ ผู้ผลิตสินค้าเลิกผลิตสินค้านั้น และ/หรือ สินค้านั้นไม่สามารถจัดหามาส่งมอบให้ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม บลจ.กสิกรไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือไม่น้อยกว่า กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล และ/หรือ สิทธิในการได้รับรางวัล คำตัดสินของบลจ.กสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด • บลจ.กสิกรไทยมีสิทธินำชื่อ นามสกุลของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจได้ตามที่บลจ.กสิกรไทยเห็นสมควร • บลจ.กสิกรไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดในกิจกรรมนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบลจ.กสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

บริการทุกระดับประทับใจ