ลงทุนระยะยาวด้วย LTF ทั้งที ต้องเลือกที่คัดหุ้นแบบเน้นๆ

เลือกให้แล้วว่าดี กับ K20SLTF

 • ดีที่คัดหุ้นมาแบบเน้นๆ ไม่เกิน 20 บริษัท เลือกเฉพาะหุ้นเด่นศักยภาพแกร่ง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้พอร์ตลงทุน
 • ดีที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี


ลงทุนสร้างวัยเกษียณด้วย RMF ทั้งทีต้องเลือกที่มีแนวโน้มดี

เลือกให้แล้วว่าดี กับ KMSRMF

 • ดีที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยคัดเฉพาะที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีสภาพคล่อง มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาว


  บริการทุกระดับประทับใจ

  คำเตือน
  ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988