ดีอย่างไร ?

  • ผลตอบแทนย้อนหลัง 3.41%ต่อปี

    พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง

  • สบายใจได้ เพราะผันผวนต่ำ

    ด้วยการลงทุนด้วยตราสารหนี้

เหมาะกับใคร ?


ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้วัยเกษียณ

รับความเสี่ยงได้ไม่มาก

อยากได้ผลตอบแทนแบบชนะเงินเฟ้อ


ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
KFIRMF 0.26% 0.30% 2.35% 3.41% 3.06% 2.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 0.00% -0.14% 4.48% 4.39% 3.86% 3.89%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
KFIRMF 0.26% 0.30% 2.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 0.00% -0.14% 4.48%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
KFIRMF 3.41% 3.06% 2.77%
เกณฑ์มาตรฐาน 4.39% 3.86% 3.89%

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย วันที่ 30 ก.ย. 59 เกณฑ์มาตรฐาน: ค่าเฉลี่ยของ TBMA Government Bond Index และอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยของ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

• กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน


บริการทุกระดับประทับใจ