มูลค่าหน่วยลงทุน

   คือ เงินลงทุนบวกผลตอบแทนการลงทุน ลบด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนนั้น (เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์) เมื่อนำจำนวนหน่วยลงทุนมาหาร ตัวเลขที่ออกมา คือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิยังเป็นดัชนีชี้ผลการดำเนินงานของกองทุนนั้น *ค่าใช้จ่ายของกองทุนแต่ละกองทุนจะแตกต่างกัน โดยสามารถสอบถาม ข้อมูลได้จากผู้จัดการกองทุน

   5 กลุ่มกองทุนเด่น

      
   ข้อมูล ณ วันที่ :
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988