มูลค่าหน่วยลงทุน

   คือ เงินลงทุนบวกผลตอบแทนการลงทุน ลบด้วยค่าใช้จ่ายของกองทุนนั้น (เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ,
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์) เมื่อนำจำนวนหน่วยลงทุนมาหาร ตัวเลขที่ออกมา คือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
   หน่วยลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิยังเป็นดัชนีชี้ผลการดำเนินงานของกองทุนนั้น *ค่าใช้จ่ายของกองทุนแต่ละ
   กองทุนจะแตกต่างกัน โดยสามารถสอบถาม ข้อมูลได้จากผู้จัดการกองทุน

    

    

     โดยสามารถเลิอกดูมูลค่าหน่วยลงทุน ได้ดังนี้

    

    

  •  

   5 กลุ่มกองทุนเด่น

      
   ข้อมูล ณ วันที่ :

    

   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988