กองทุนรวมหุ้นระยะยาว

   You need to upgrade your Flash Player
   กองทุนรวมหุ้นระยะยาวคืออะไร
   กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) คือกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นไทย ส่งเสริมการลงทุนระยะยาว พร้อม ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยแต่ละกองทุนจะแตกต่างกันที่นโยบายการลงทุน

    
    
   LTF เหมาะกับใคร
    

   ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (รายได้โดยประมาณเกินกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน)

   ผู้ที่คงเงินลงทุนได้ตั้งแต่ 7 ปีปฏิทินขึ้นไป

   ผู้ที่ต้องการสร้างโอกาสให้เงินลงทุนงอกเงยจากการลงทุนในหุ้นไทยพร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี

   ผู้ที่รับความเสี่ยงในการลงทุนในระดับ 6 (จากสูงสุด 8)

    
   LTF กสิกรไทยมีอะไรบ้าง     

    

   กองทุน LTF กสิกรไทย มี 8 กองทุน


               - มีนโยบายจ่ายเงินปันผล


                      K70LTF
                      กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล
                      ลงทุนในหุ้นไม่เกิน  70% ที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

                      KDLTF
                      กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
                      ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี กระจายการลงทุนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (รายละเอียดเพิ่มเติม)


                      KGLTF
                      กองทุนเปิดเค  โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 
                      ลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (รายละเอียดเพิ่มเติม)


                      K20SLTF
                      กองทุนเปิดเค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 
                      ลงทุนในหุ้นเด่น ที่มีศักยภาพสูงไม่เกิน 20 บริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติม)

    

    - ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

    

                      KMVLTF
                      กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว 
                      ลงทุนในหุ้น ใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้ความผันผวนต่ำที่สุด (รายละเอียดเพิ่มเติม)


                      KS50LTF 
                      กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว 
                      ลงทุนในหุ้นไทยตามดัชนี SET50  (รายละเอียดเพิ่มเติม)


                      KEQLTF 
                      กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว
                      ลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี กระจายการลงทุนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม (รายละเอียดเพิ่มเติม)


                      KMSLTF
                      กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว
                      ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก โดยเน้นที่มีแนวโน้มเติบโต (รายละเอียดเพิ่มเติม)


    

   รายละเอียดกองทุน LTF เพิ่มเติม

    
    
   ทดสอบการคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้จาก โปรแกรมคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษี
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988