กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพคืออะไร
   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คือ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นกองทุนรวมที่ผู้มีรายได้ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเลือกลงทุนเพื่อสะสมเงินไว้ใช้หลังวัยเกษียณ และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากรัฐเป็นแรงจูงใจ

   รายละเอียด

   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เป็นกองทุนรวมที่ภาครัฐเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้เลือกออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยผ่านการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวกับกองทุน RMF
   ผู้ลงทุนจำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกๆ ปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกันจนถึงอายุ 55 ปีและลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยนับปีที่มีการลงทุนจริง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่ หากผู้มีเงินได้ลงทุนตามเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ
   1. ลงทุนขั้นต่ำ 3 % ของเงินได้หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
   2. เงินลงทุนเป็นเงินได้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพตามมาตรา 40 (1) ,(2),(3),(4),(5),(6),(7) และ (8) ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เบี้ยเลี้ยง บำนาญ ค่านายหน้า ค่ารับเหมา วิชาชีพอิสระ และค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับโอนมาทางมรดก เป็นต้น
   3. เงินลงทุนขั้นสูงสุดไม่เกิน 15 % ของเงินได้ในแต่ละปี โดยเมื่อรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข. แล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

   สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไขการลงทุน
   สิทธิประโยชน์ทางภาษี

   1. ในแต่ละปีเงินได้ที่ผู้ออมเงินลงทุนซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่นเดียวกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข . ตามจำนวนเงินที่ลงทุน โดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 หรือ 5,000 บาท ( แล้วแต่จำนวนใดที่ต่ำกว่า ) แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในแต่ละปี ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี เมื่อนับรวมเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ กบข . แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษีนั้น
   2. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษี เช่นเดียวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.
   3. เงินได้ที่ได้รับจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้งเงินต้นและผลประโยชน์ จะได้รับการยกเว้นภาษี หากขายคืนหน่วยลงทุน เมื่ออายุไม่น้อยกว่า 55 ปีและได้ลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีหรือเมื่อทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

   เงื่อนไขการลงทุน

   1. เงินได้ที่ลงทุนและได้รับสิทธิทางภาษีต้องเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) ,(2),(3),(4),(5),(6),(7) และ (8)  แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้ค่าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับโอนมาทางมรดก
   2. ผู้ออมเงินต้องซื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง และถ้าจำเป็นต้องเว้นการลงทุนก็เว้นได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน ในปีที่ไม่มีเงินได้ก็สามารถใช้สิทธิยกเว้นการลงทุนได้
   3. เมื่อเริ่มลงทุน ผู้ออมเงินต้องลงทุนอย่างต่ำ 5 ปี และต้องลงทุนต่อเนื่อง จนกระทั่งอายุครบ 55 ปี หรือเมื่อทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต แล้วแต่อย่างไหนมาถึงก่อน

   หากผิดเงื่อนไข ผู้ออมเงินจะต้อง คืนภาษีที่ได้รับลดหย่อนในช่วง 5 ปีปฎิทิน ที่ผ่านมา และหากผู้ออมเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใดก่อนครบกำหนดในข้อ 3 ผู้ออมเงินจะต้อง เสียภาษีเงินได้ในส่วนของผลประโยชน์ที่ได้จากการขายคืน (Capital Gain) ด้วย นอกเหนือจากการคืนภาษีที่ได้รับการยกเว้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเฉพาะกองทุนนั้น


   ทดสอบการคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้จาก โปรแกรมคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษี**
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988