แผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

   คือ บริการหักบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนเงินที่เท่าๆกันเป็นรายเดือน ซึ่งเป็น หลักการลงทุนแบบเฉลี่ยราคา (Dollar Cost Averaging)
   หลักเกณฑ์การสมัครใช้บริการ
   • ต้องมีบัญชีกองทุนและซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกไว้แล้ว
   • บัญชีเงินฝากที่จะหักเงินจะต้องเป็นประเภทกระแสรายวัน  หรือ ออมทรัพย์ ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 
    บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์  บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  บมจ.ธนาคารทหารไทย  โดยที่ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากจำเป็นต้องตรงกับ
    ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
   • มูลค่าการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท/ครั้ง/กองทุน
   • สามารถเลือกวันที่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 31 ของทุกเดือน
   กองทุนเปิดที่ให้บริการ

   กองทุนเปิดที่ให้บริการ ซื้อหน่วยลงทุนผ่านK-Saving Plan กรุณาพิจารณารายละเอียดใน Fund Fact Sheet ของกองทุน

    

   หลักฐานการสมัครใช้บริการ
   • คำขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ธ.กสิกรไทย/ผู้สนับสนุนการขาย)
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเจ้าของบัญชีเงินฝาก ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาด้านหน้าสมุดบัญชีกองทุนและบัญชีเงินฝากธนาคารลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

         ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่สนใจสามารถยื่นเรื่องขอหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเจ้าของบัญชีเงินฝาก หรือสอบถามได้ที่ ส่วนบริการผู้ลงทุน บลจ.กสิกรไทย โทร. 02 673 3888 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988