กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

   บลจ. กสิกรไทย จำกัด  ผู้นำด้านธุรกิจกองทุนส่วนบุคคล โดย ณ วันที่ 
   30 เมษายน 2561  บริษัทครองส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละ 13.89 
    มีทรัพย์สินกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการ มูลค่า 125,276.90 ล้านบาท บริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจาก หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงบุคคลธรรมดา ให้ทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์และจัดการกองทุนส่วนบุคคล

   You need to upgrade your Flash Player
   วัตถุประสงค์

   การลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล คือ การที่บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลและนิติบุคคล โดยลูกค้าสามารถมี ส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการลงทุน ตามวัตถุประสงค์ และข้อจำกัดของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างผลตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

   ประเภทนักลงทุน
   ประเภทของลูกค้าที่สามารถใช้บริการกองทุนส่วนบุคคล มีดังนี้

   บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล
   ซึ่งในการรับจัดการกองทุนส่วนบุคคลประเภทคณะบุคคลนั้น ต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองรายขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ราย สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถเปิดบัญชีเดียว หรือ บัญชีร่วมก็ได้ (กรณีบัญชีร่วมโปรดสอบถามราบละเอียดที่บริษัทจัดการ)

   นิติบุคคล
   บริษัทจำกัด บริษัทประกัน รวมถึง องค์กรบางแห่ง เช่น มูลนิธิ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สหกรณ์ เป็นต้น   ข้อได้เปรียบของกองทุนส่วนบุคคล

   1. มีความคล่องตัวสูง เนื่องจากลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้
   2. เงินลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าการลงทุนโดยตรง
   3. บริษัทจัดการจะหาโอกาสการลงทุนในตราสารใหม่ๆที่ให้ผลตอบแทนสูงอยู่เสมอ
   4. มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นจากการบริหารเงินกองทุนรวมกัน
   5. บริหารโดยมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์
   6. ลดภาระการติดต่อสถาบันการเงิน การติดตามข่าวสาร และ การบริหารเงินด้วยตนเอง
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988