กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร

   ธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   ในการประกอบธุรกิจรับจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งใบอนุญาตนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รวมอนุญาตให้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ด้วย ปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเป็นจำนวนมาก ให้ทำหน้าที่บริหารและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยมีสถานภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการ ณ วันที่  31 มีนาคม 2560 ดังนี้
   You need to upgrade your Flash Player

   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร

    

   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจ ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของกองทุนจ่ายสะสมและเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก และครอบครัว ในกรณีที่สมาชิกออกจาก งาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

    

    

   องค์ประกอบของเงินกองทุน

   • เงินสะสม หมายถึง เงินที่ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนเพื่อตนเอง โดยนายจ้างจะหักจากค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นสมาชิกทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง

   • เงินสมทบ หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุนเพื่อลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน

   • ผลประโยชน์ของเงินสะสม และผลประโยชน์ของเงินสมทบ หมายถึง ดอกผลที่เกิดจากการนำเงินสะสม และเงินสมทบไปลงทุน

    

    

   บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน

   คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนคือควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดนโยบายลงทุนให้บริษัทจัดการดำเนินการ เป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และในกรณีที่นายจ้างหรือสมาชิกมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นายจ้างหรือสมาชิกสามารถติดต่อบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางคณะกรรมการกองทุน

    

   ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

   • เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น จากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้

   • เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อออกจากงาน หรือ เกษียณอายุ

   • เป็นหลักประกันแก่ครอบครัว กรณีสมาชิกทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

   • เป็นโอกาสออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น

   • เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ

   • ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

    

   สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สมาชิกจะได้รับ

   กรณีที่ 1 เมื่อสมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน

   เงินสะสมที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนสามารถนำมาหักลดหย่อนในการคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 10,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 490,000 บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเงินได้เพื่อเสียภาษี

    

   กรณีที่ 2 เมื่อบริษัทจัดการนำเงินไปลงทุน

   ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนโดยเปรียบเทียบระหว่างการฝากเงินในธนาคารโดยบุคคลทั่วไป กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเห็นได้จาก ตัวอย่างในตารางข้างล่าง

   หน่วย : บาท
   บุคคลทั่วไป
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
    เงินลงทุน
   120,000
   120,000
    อัตราดอกเบี้ย 5 %
   6,000
   6,000
    ภาระภาษี
   หัก ณ ที่จ่าย 15% (900)
   ได้รับการยกเว้นภาษี
    ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการลงทุน
   5,100
   6,000

    

   กรณีที่ 3 เมื่อสมาชิกออกจากงาน

   • กรณีสมาชิกออกจากงาน และอายุการทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เงินกองทุนที่ได้รับ สามารถเลือกเสียภาษีแยกต่างหาก จากเงินได้ประเภทอื่น
   • สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนในกรณีต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
    (1) เสียชีวิต

    (2) ออกจากงานโดยมีอายุขั้นต่ำ 55 ปีบริบูรณ์และมีอายุสมาชิกกองทุน 5 ปีขึ้นไป

    (3) ทุพพลภาพ

    

   การลงทุนของกองทุน

   ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ได้ อาทิ

   • เงินฝาก เช่น เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

   • ตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และ หุ้นกู้ เป็นต้น

   • ตราสารแห่งทุนเช่น หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นต้น

   • ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 

   ความปลอดภัยของกองทุน

   เงินกองทุนมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีสภาพเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากนายจ้างและบริษัทจัดการ ในกรณีที่นายจ้างเลิกกิจการ เจ้าหนี้ของนายจ้างไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีเงินจากกองทุนได้ และในกรณีที่บริษัทจัดการประสบปัญหา เช่น ล้มละลายหรือเลิกกิจการ เป็นต้น กองทุนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพียงแต่คณะกรรมการกองทุนต้องดำเนินการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่เพื่อบริหารกองทุนต่อไป

   เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้กองทุนต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งเป็นบุคคลที่สามแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนแทนบริษัทจัดการ สมาชิกจึงมั่นใจในความถูกต้องและปลอดภัยของทรัพย์สินได้มากขึ้น เพราะหน้าที่ประการหนึ่งของผู้รับฝากทรัพย์สินของ กองทุนคือ ป้องกันมิให้บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุน ไปก่อให้เกิดความเสียหาย

    

    

   สมาชิกจะได้รับเงินทุนเมื่อไร

   เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ บริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินจากกองทุน ให้แก่สมาชิก โดยต้องจ่ายรวมทั้งหมดครั้งเดียวภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุน
   ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพ เพราะเหตุถึงแก่ความตาย บริษัท จัดการจะต้องจ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์ ตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทจัดการหรือบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมาย

    

    

   การบริหารและจัดการกองทุน

   การจัดการกองทุนต้องดำเนินการโดยบุคคลที่มิใช่นายจ้าง และต้องได้รับอนุญาต ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคล อาทิ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset)

    

    

   จุดเด่นของ บลจ.กสิกรไทย
   1. ผู้นำตลาดด้านธุรกิจจัดการลงทุน โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร
   ขนาดใหญ่ ทำให้มีอำนาจในการต่อรอง และเข้าถึงตราสารการลงทุนสูง ลูกค้าภายใต้การจัดการจึงไม่พลาดโอกาสในการลงทุน
   2. สร้างผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม มุ่งเน้นการ
   ลงทุน โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก มีทีมงานด้านการบริหารความเสี่ยงดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
   3. ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
   มากกว่า 3,000 องค์กร รวมถึงกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และสำนักงานประกันสังคม ให้เป็นผู้จัดการกองทุน
   4. มีบริการเสริมด้านการเงินพิเศษแก่สมาชิกกองทุน ภายใต้ความ
   ร่วมมือจากเครือธนาคารกสิกรไทย อาทิ บริการการวางแผนทางการเงิน สินเชื่อพิเศษ เป็นต้น

   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988