K-Cyber Invest
  K-Cyber
  K-Cyber Private Fund
  K-Cyber Provident Fund
  ขอหนังสือรับรองซื้อLTF/RMFปี2560
  ขอหนังสือรับรองซื้อLTF/RMFปี2560
  สมัครบริการ SMS Fund Alert
  สมัครบริการ SMS Fund Alert
  บริการ K-Cyber Invest
  บริการ K-Cyber Invest
  ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน
  ดาวน์โหลดเอกสารกองทุน
  INFRA/PROPERTY/TRUSTEE
  INFRA/PROPERTY/TRUSTEE
  แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
  แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
  ช่องทางการให้บริการ
  ช่องทางการให้บริการ
  มูลค่าหน่วยลงทุน
  มูลค่าหน่วยลงทุน
  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  ตารางข้อมูลต่างๆ
  ตารางข้อมูลต่างๆ
  เอกสารเผยแพร่ / บทความ
  เอกสารเผยแพร่ / บทความ
  เจาะลึก AEC กับ KAsset
  เจาะลึก AEC กับ KAsset
  รับแจ้งอีเมล์ปลอม/เว็บไซต์หลอกลวง
  รับแจ้งอีเมล์ปลอม/เว็บไซต์หลอกลวง
  ถาม - ตอบ
  ถาม - ตอบ

   ประกาศ   วันที่หัวข้อ
   11/06/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) ) ครั้งที่ 6/2561
   11/06/2561ประกาศการปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนเปิด ภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 3 กองทุน
   08/06/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CZ (KFF1YCZ)
   08/06/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EI (KFF6MEI)
   04/06/2561ประกาศมติพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) (XD 31 พฤษภาคม 2561)
   01/06/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) (XD วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
   01/06/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CY (KFF1YCY)
   01/06/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EH (KFF6MEH)
   31/05/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-SELECT,K-PROP) XD วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
   24/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EG (KFF6MEG)
   24/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CX (KFF1YCX)
   24/05/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม MJLF CTARAF KPNPF
   23/05/2561ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 10 กองทุน
   18/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CW (KFF1YCW)
   18/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EF (KFF6MEF)
   14/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CV (KFF1YCV)
   14/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EE (KFF6MEE)
   09/05/2561ลงทุนใน K-PLAN2 และ/หรือ K-PLAN3 ภายในงาน Money Expo 2018 รับของสมนาคุณสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/วัน
   09/05/2561ลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ภายในงาน Money Expo 2018 รับฟรี! ตั๋วหนัง SF 2 ที่นั่ง มูลค่า 320 บาท
   09/05/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) ) ครั้งที่ 5/2561
   04/05/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
   04/05/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-EUSAGE)
   02/05/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) (XD วันที่ 30 เมษายน 2561)
   30/04/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CT (KFF1YCT)
   20/04/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EC (KFF6MEC)
   11/04/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EB (KFF6MEB)
   11/04/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CR (KFF1YCR)
   11/04/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CS (KFF1YCS)
   11/04/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) ) ครั้งที่ 4/2561
   09/04/2561ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส (K-FIXEDPLUS)
   09/04/2561ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ของกองทุนให้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
   04/04/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GB) XD 3 เมษายน 2561
   04/04/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-JP) XD 3 เมษายน 2561
   03/04/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม เค โกลด์ (K-GOLD) XD วันที่ 2 เมษายน 2561
   02/04/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม RKF-HI2 (XD วันที่ 2 เมษายน 2561)
   02/04/2561ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน ( K-MONEY )
   29/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DZ (KFF6MDZ)
   29/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CP (KFF1YCP)
   23/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DY (KFF6MDY)
   16/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CO (KFF1YCO)
   16/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DX (KFF6MDX)
   16/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CN (KFF1YCN)
   13/03/2561ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุน (K-EUSMALL)
   12/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) ) ครั้งที่ 3/2561
   09/03/2561ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 39 กองทุน
   09/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DW (KFF6MDW)
   09/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CM (KFF1YCM)
   09/03/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 42 เดือน A (KTF42MA)
   07/03/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลและลดทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ABPIF)
   05/03/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GINFRA,K-GA,K-AFIXED)
   05/03/2561ประกาศเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)
   02/03/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF (XD วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
   02/03/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-PROP)
   28/02/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (LTF) (XD วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
   28/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DV (KFF6MDV)
   28/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CL (KFF1YCL)
   27/02/2561ประกาศปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการ กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว และ กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
   23/02/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (KPNPF)
   23/02/2561ประกาศลดทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (CTARAF,GOLDPF)
   22/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี CK (KFF1YCK)
   22/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DT (KFF6MDT)
   22/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DU (KFF6MDU)
   16/02/2561ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT)
   13/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DS (KFF6MDS)
   12/02/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) ) ครั้งที่ 2/2561
   02/02/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-EUSAGE)
   02/02/2561ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (K-MONEY)
   02/02/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม(K-GHEALTH,K-GHEALTH(UH))
   01/02/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม(FIF) XD วันที่ 31 มกราคม 2561
   31/01/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 31 มกราคม 2561
   30/01/2561ประกาศรายการส่งเสริมการขายกองทุน K-CHINA ระหว่างวันที่ 8-28 ก.พ. 61
   29/01/2561ประกาศกิจกรรม K-My Funds ลุ้นรับ Apple Watch และ ตั๋วหนัง SF ทุกเดือน ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 28 ธ.ค. 61
   29/01/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DR (KFF6MDR)
   22/01/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DP (KFF6MDP)
   22/01/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DQ (KFF6MDQ)
   19/01/2561ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ( K-ART )
   16/01/2561ประกาศแจ้งวันที่มีผลบังคับใช้การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
   10/01/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-Aชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ( K-GINCOME-A(R) ) ครั้งที่ 1/2561
   09/01/2561ประกาศเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT)
   08/01/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GB)
   08/01/2561ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิด ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด จำนวน 3 กองทุน
   05/01/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-JP)(XD วันที่ 4 มกราคม 2561)
   05/01/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (KGFIN)(XD วันที่ 3 มกราคม 2561)
   05/01/2561ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DN (KFF6MDN)
   04/01/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (KGF3)
   04/01/2561ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (K-GOLD,KSDLTF)
   03/01/2561ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม XD วันที่ 3 มกราคม 2561
   29/12/2560ประกาศวันหยุด กองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) ประจำปี 2561
   28/12/2560ประกาศการปรับปรุงข้อมูลกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100, กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
   28/12/2560ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DM (KFF6MDM)
   28/12/2560ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DL (KFF6MDL)
   27/12/2560ประกาศรายการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย (K-Payroll) ภายใต้โครงการ K-Payroll Benefits ประจำปี 2561
   26/12/2560ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์ (K-APB)
   26/12/2560ประกาศการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เอเชีย (K-AFIXED) ภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย จำกัด
   21/12/2560ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารต่างประเทศ พลัส 1 ปี A (KFSP1YA)
   21/12/2560ประกาศแจ้งการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ยกเลิกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและยกเลิกโครงการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน DK (KFF6MDK)
   14/12/2560ประกาศลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม (“K-GINCOME”)
   14/12/2560ประกาศรายการส่งเสริมการขายเฉพาะในงาน Thailand Smart Money 2017 (Sky Hall ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว) ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 60
   14/12/2560ประกาศกิจกรรม K-My Funds เฉพาะในงาน Thailand Smart Money 2017 (Sky Hall ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว) ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 60
   12/12/2560ประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น (K-GREAT)
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988