ข้อมูลกองทุนรวม

   กองทุนรวม

   บลจ. กสิกรไทย ได้จัดให้มีบริการธุรกิจจัดการกองทุนรวม ที่นโยบายการลงทุนครบทุกประเภทหลักทรัพย์

   ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประเภทหุ้นทุน กองทุนประเภทตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น ฯลฯ

   ซึ่งแต่ละกองทุน จะมีระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงแตกต่างกันไป ดังนี้

   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988