กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520

   กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520
   รหัสกองทุน : K-2520
   ประเภทกองทุน :  
   กองทุนผสม แบบกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
   นโยบายการลงทุน

   กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจัดสัดส่วนการลงทุนให้มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับช่วงอายุหรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายของกองทุน โดยกองทุนมุ่งจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และตราสารทางการเงินให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2520 หรือก่อนหน้า ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

    ระดับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

     

   คำเตือน

   กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน และกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

   นโยบายการจ่ายเงินปันผล
   ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

   ประวัติการจ่ายเงินปันผล
   มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV)
   You need to upgrade your Flash Player
   เอกสารข้อมูลกองทุน
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนเงินทุนโครงการ :
   5,000 ล้านบาท
   รอบระยะเวลาบัญชี :
   30 เมษายน
   จำนวนหน่วยลงทุน : 21.1010  ล้านหน่วย
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 413,156,328.97  บาท
   ความเสี่ยงหลัก :

   • การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ซึ่งกระทบต่อราคาของตราสารหนี้ที่ลงทุน

   • ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

   • ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)

   • ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นอาจเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร

   • สภาพคล่องของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

   • ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากโดยเกิดจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

   • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อันเกิดจากการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

   ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง
   ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
   ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
   การซื้อขาย
   ตัวแทนสนับสนุน :
   บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
   ค่าธรรมเนียมการขาย :

   ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   (สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบันได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

   ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :

   - อายุการถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 6 เดือน : ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   - อายุการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป : ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   (สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบันได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
   เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดสูงกว่า
   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
   นโยบายการชำระเงิน :

   - บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้า T+4 วันทำการ

   - บัญชีธนาคารอื่น นำฝากเช็ค T+4 วันทำการ

   T = วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
   นโยบายการกำหนดราคา :
   จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ :

   มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก : 500 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อแบบสม่ำเสมอ : 500 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน : 500 บาท

   มูลค่าคงหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 500 บาท
   การจองซื้อ (บาทและหน่วย)
   การขายคืน (บาทและหน่วย)
   เวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน :
   ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนฯ หรือผ่าน K-Cyber Invest ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.

   นอกเหนือจากการขายคืนโดยปกติและผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่แสดงความประสงค์จะให้บริษัทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 2 ครั้ง โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจากมูลค่าเงินลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นมูลค่าที่คำนวณโดยใช้จำนวนหน่วยลงทุนที่สุทธิจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้นแล้ว หรือมูลค่าเงินลงทุนในวันทำการที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนครั้งล่าสุดที่คำนวณโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการใช้ในการจัดสรรหน่วยลงทุนนั้น (มูลค่าเงินลงทุนหมายถึงจำนวนหน่วยลงทุนคูณด้วยมูลค่าหน่วยลงทุน) โดยในเบื้องต้น บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติปีละ 2 ครั้งในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน

    

   เวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน :
   ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนฯ หรือผ่าน K-Cyber Invest ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการ ถึงเวลา 15.30 น.
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
   ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   (สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบันได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
   ไม่เกิน 0.1070% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   (สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบันได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
   ไม่เกิน 0.1338% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   (สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบันได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

   ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :
   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   ค่าใช้จ่ายรวม / NAV :
   ไม่เกิน 1.8458% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

   (สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบันได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

   สถานการณ์การลงทุน
   ประกาศ
   ข่าวสาร
   การตลาด   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988