กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน

   กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน
   รหัสกองทุน : K-MONEY
   ประเภทกองทุน :  
   กองทุนรวมตลาดเงินที่มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน
   นโยบายการลงทุน

   กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับเงินฝาก ตราสารหนี้ที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ธุรกรรมการเงิน และหรือตราสารการเงินอื่นใด รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องไม่เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะด้อยสิทธิในทำนองเดียวกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ โดยจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

    

   การลงทุนในกอง MMF ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกอง MMF ครบเต็มจำนวนได้ 

    

   ระดับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

    

   นโยบายการจ่ายเงินปันผล
   ครั้งที่ บาท/หน่วย วันจ่ายเงินปันผล
   มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

   ประวัติการจ่ายเงินปันผล
   มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV)
   You need to upgrade your Flash Player
   เอกสารข้อมูลกองทุน
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนเงินทุนโครงการ :
   250,000 ล้านบาท
   รอบระยะเวลาบัญชี :
   31 สิงหาคม
   จำนวนหน่วยลงทุน : 8,514.4284  ล้านหน่วย
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 101,678,453,040.59  บาท
   ความเสี่ยงหลัก :
   Credit Risk
   ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง
   ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
   ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
   การซื้อขาย
   ตัวแทนสนับสนุน :
   ธนาคารกสืกรไทย ทุกสาขา
   ค่าธรรมเนียมการขาย :
   ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :
   ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
   เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดสูงกว่า
   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
   ตามที่นายทะเบยีนกำหนด
   นโยบายการชำระเงิน :
   - บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้า T+1 วันทำการ (9.30 น.)

   -  บัญชีธนาคารอื่น นำฝากเช็ค T+1 วันทำการ

   T = วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

    
   นโยบายการกำหนดราคา :
   -
   จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ :

   มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ             500 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน      500 บาท

   มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ        500 บาท

   การจองซื้อ (บาทและหน่วย)
   การขายคืน (บาทและหน่วย)

   1. ซื้อหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่บลจ.หรือตัวแทน

   2. ซื้อผ่านช่องทาง

   - K-Cyber Invest

   เวลาทำการซื้อ :
   สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้

   1. ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่บลจ.หรือตัวแทน

   2. ขายคืนผ่านช่องทาง

   - K-Cyber Invest

   เวลาทำการขายคืน :
   สั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ ถึง 15.30 น. ของทุกวันทำการซึ่งเป็นวันที่สามารถขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
   ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
   ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
   ไม่เกิน 0.05% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
   ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :
   ไม่มี
   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   ค่าใช้จ่ายรวม / NAV :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   สถานการณ์การลงทุน
   ประกาศ
   ข่าวสาร
   การตลาด   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988