กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล

   กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล รหัสกองทุน : K-VALUE
   ประเภทกองทุน :  
   กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ โดยเป็นกองทุนที่แก้ไขประเภทมาจากกองทุนรวมทุนวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกองทุนประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน อายุ 2 ปี และครบอายุในวันที่ 31 มกราคม 2540 และได้เปลี่ยนประเภทเป็นกองทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540
   นโยบายการลงทุน
   ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ก... กำหนด และจะลงทุนบางส่วนในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก... โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
   นโยบายการจ่ายเงินปันผล
   จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รวมถึงรายการกำไรหรือขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้น(Unrealized Gain) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จะจ่ายเมื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินปันผลแล้วจะต้องไม่เกินการ เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล นั้น และบริษัทจัดการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่รวมกำไรหรือ ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น(Unrealized Gain) ของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่เงินปันผลต่อ หน่วยที่คำนวณได้ต่ำกว่า 0.25 บาท
   เอกสารข้อมูลกองทุน
   ข้อมูลทั่วไป มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV)
   จำนวนเงินทุนโครงการ :
   10,000 ล้านบาท
   You need to upgrade your Flash Player
   รอบระยะเวลาบัญชี :
   1 กุมภาพันธ์ - 31 มกราคม
   จำนวนหน่วยลงทุน : 391.3823  ล้านหน่วย
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 2,776,936,044.59  บาท
   ความเสี่ยงหลัก :

   ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)

   การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

   สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)

   ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

   ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง
   ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
   ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
   ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
                                              
   You need to upgrade your Flash Player
   การซื้อขาย
   ตัวแทนสนับสนุน :
   • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โทร. 0 2888 8888
   • บล. กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) โทร.02696 0000
   • บล. ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2305 9000
   • บล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2659 7000

   บล. ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2658 5800

   บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2657 7171

   บล. ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2217 8888

   บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2618 1018-24

   บล. ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2627 3100

   บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2635 1700

   ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2680 2891-2

   บล. ทิสโก้ จำกัด โทร. 0 2633 6999

   บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0 2658 8888

   บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2207 0038

   บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2680 1234

   บล. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2231 8555

   บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2659 8333

   บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2695 5000

   บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์   02 638 5000

   บล. โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02672 5999

   บล. ทรีนีตี้ จำกัด โทรศัพท์ 0 2285 5115

   บล. ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2697 3871-5

   บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2658 9236-7

   ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2663 9000

   บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด โทร. 0 2222 5553, 02222 6222

   บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โทร. 0 2658 6300
   ค่าธรรมเนียมการขาย :
   1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
   ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :
   1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
   อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
   ไม่มี
   นโยบายการชำระเงิน :

   - KBank โอนเงินเข้า T+4 วันทำการ

   - ธนาคารอื่น นำฝากเช็ค T+4 วันทำการ

   T = วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

   นโยบายการกำหนดราคา :
   ไม่มี
   จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ :
   มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ : 5,000 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 5,000 บาท
   จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

   มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 5,000 บาท
   จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 500 หน่วย

   การจองซื้อ (บาทและหน่วย) การขายคืน (บาทและหน่วย)
   1. ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพื่อ การจองซื้อต่างๆ ได้ทุกวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนในระหว่างเวลาทำการ และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตัวเองได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน

   2. ซื้อผ่านช่องทาง

   - K-Cyber Invest

   เวลาทำการซื้อ : ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทน ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย
   1. ขายคืนด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน

   2. ขายคืนผ่านช่องทาง

   - K-Cyber Invest

   เวลาทำการขายคืน : ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทน ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขาย
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
   ไม่เกิน 1.875 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
   ไม่เกิน 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
   ไม่เกิน 0.12% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :
   ไม่มี
   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   ค่าใช้จ่ายรวม / NAV :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   ประวัติการจ่ายเงินปันผล
   ครั้งที่     บาท/หน่วย     วันจ่ายเงินปันผล
     11           0.210           28/02/2008
     10           0.600           28/08/2007
      9            1.230           28/02/2006
      8            0.110           26/08/2005
      7            0.250           28/02/2005
      6            0.890           26/02/2004
      5            0.270           28/08/2003
      4            0.260           24/02/2003
      3            0.400           29/07/2002
      2            0.550           02/04/1996
      1            0.590           28/09/1995
    รวม           5.360
   ครั้งที่ บาทต่อหน่วย วันที่จ่าย
   19 0.2500 13/02/2558
   18 0.3800 14/08/2557
   17 0.3300 14/02/2556
   16 0.4900 14/08/2555
   15 0.2800 14/02/2555
   14 0.4000 15/08/2554
   13 0.2400 14/02/2554
   12 0.6700 27/08/2553
   11 0.2100 28/02/2551
   10 0.6000 28/08/2550
   9 1.2300 28/02/2549
   8 0.1100 26/08/2548
   7 0.2500 28/02/2548
   6 0.8900 26/02/2547
   5 0.2700 28/08/2546
   4 0.2600 24/02/2546
   3 0.4000 29/08/2545
   2 0.5500 02/04/2539
   1 0.5900 28/09/2538
   รวมทั้งหมด
   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0 2673 3999 โทรสาร: 0 2673 3988