กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

   กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
   รหัสกองทุน : KSFRMF
   ประเภทกองทุน :  

   กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่กำหนดอายุโครงการ

   นโยบายการลงทุน
   กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด เพื่อแสวงหารายได้ในรูปดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่และพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ โดยจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไว้ไม่เกิน 1 ปี
   นโยบายการจ่ายเงินปันผล

   มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล


   ประวัติการจ่ายเงินปันผล
   มูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วย (NAV)
   You need to upgrade your Flash Player
   เอกสารข้อมูลกองทุน
   ข้อมูลทั่วไป
   จำนวนเงินทุนโครงการ :
   5,000 ล้านบาท
   รอบระยะเวลาบัญชี :
   1 พฤศจิกายน ถึง 31 ตุลาคม
   จำนวนหน่วยลงทุน : 272.8344  ล้านหน่วย
   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 3,683,864,916.65  บาท
   ความเสี่ยงหลัก :
   Credit Risk
   ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงสูง
   ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   นายทะเบียน : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
   ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
   หมายเหตุ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิดังกล่าวเป็นมูลค่าที่รวมเงินลงทุนรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ด้วยแล้ว
   การซื้อขาย
   ตัวแทนสนับสนุน :
   ธนาคารกสิกรไทย
   ค่าธรรมเนียมการขาย :
   ไม่มี
   ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน :
   ยกเว้น
   ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
   1.0% ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
   ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :
   ไม่มี
   นโยบายการชำระเงิน :
    

   - บัญชีธนาคารกสิกรไทย โอนเงินเข้า T+1 วันทำการ

   - บัญชีธนาคารอื่น นำฝากเช็ค T+1 วันทำการ

   T = วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
   นโยบายการกำหนดราคา :
   -
   จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ :

   มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งแรก : 500 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 500 บาท

   มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน : 500 บาท

   มูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

   การจองซื้อ (บาทและหน่วย)
   การขายคืน (บาทและหน่วย)
   1. ผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือภาษีและเอกสารเพื่อ การจองซื้อต่างๆ ได้ทุกวันที่บริษัทจัดการหรือตัวแทนในระหว่างเวลาทำการ และสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยตัวเองได้ที่บริษัทจัดการหรือตัวแทน

   2. ซื้อผ่านช่องทาง

   - K-Cyber Invest
   เวลาทำการซื้อ :
   ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทน ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ
   บริษัทจัดการหรือตัวแทนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจำนงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนำใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิไปยื่นต่อบริษัทจัดการหรือตัวแทนเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน
   เวลาทำการขายคืน :
   ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการของบริษัทจัดการหรือตัวแทน ถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการ
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
   ค่าธรรมเนียมการจัดการ :
   ไม่เกิน 0.75% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
   ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :
   ไม่เกิน 0.10% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
   ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :
   ไม่เกิน 0.12% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
   ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน :
   ไม่มี
   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   ค่าใช้จ่ายรวม / NAV :
   ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
   สถานการณ์การลงทุน
   ประกาศ
   ข่าวสาร
   การตลาด   คำเตือน
   แผนผังเว็บไซต์ ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988