จุดเด่นของกองทุน K-EUSMALL

 • ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร)
  • ผ่านกองทุนหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund, Class C-Acc Shares (EUR)

 • เน้นหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพสูง และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุโรป
 • ทีมบริหารจาก Invesco มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ลงทุนในยุโรปกว่า 17 ปี*
 • ลงทุนหุ้นเล็ก แต่ไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยง เพราะมีการบริหารและจัดการความเสี่ยงหลายชั้น*
  • ทั้งด้านความเสี่ยงขาลงของหุ้น การกำหนดสัดส่วนหุ้นรายตัว ความเสี่ยงรายภูมิภาคและรายอุตสาหกรรม

*ที่มา: Invesco วันที่ 28 ก.พ. 61K-EUSMALL
เหมาะสำหรับใคร ?

 • ผู้ที่เห็นโอกาสเติบโตของหุ้นขนาดเล็กในภูมิภาคยุโรป
 • ผู้ที่มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง
 • ผู้ที่ลงทุนได้ 5 ปีขึ้นไป

จัดกลุ่มกองทุนตามเป้าหมายการลงทุน

เหมาะสำหรับการลงทุนที่เน้นการเติบโตเป็นพิเศษ เพื่อสร้างกำไรในระยะยาว มีโอกาสขาดทุนได้ในระยะสั้น ความเสี่ยงของกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง
ที่ 5 - 6 ( จากความเสี่ยงสูงสุด 8 )


ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Invesco Continental European
Small Cap Equity Fund

ผลการดำเนินงานแบบปักหมุด

ตั้งแต่
ต้นปี
1
เดือน
1 ปี ตั้งแต่
จัดตั้ง

กองทุนหลัก (%)

22.53 1.08 22.53 31.60

ตัวชี้วัด (%)

17.87 1.74 17.87 23.34

ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน

2016 2017

กองทุนหลัก (%)

10.15 22.53

ตัวชี้วัด (%)

5.80 17.87

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก Factsheet กองทุนหลัก ณ วันที่ 31 ธ.ค 17/ ผลการดำเนินงานแบบปักหมุดทุกช่วงเวลาจะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม


ถึงจะลงทุนในยุโรปเหมือนกัน
แต่ไม่เหมือนกัน

Scroll bar

( Click to close )

(K-EUROPE ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR)
(K-EUROPE ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR)

สิ่งที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนการลงทุน

 • กองทุน K-EUSMALL และกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 • กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
 • กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.กสิกรไทย

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลง

การลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน/ สามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.invesco.com

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988