appnova

ลงทุน 7 ปีเลือกที่มีปันผล

KDLTF

กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

LTF ปันผลสูงสุดของกสิกรไทย*

ปันผลทุกปีตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
มากถึง 18 ครั้ง
เศรษฐกิจผันผวนก็ไม่สั่นคลอน
เพราะลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่ชั้นนำ
กระจายหลายอุตสาหกรรม
ลงทุนง่าย เริ่มเพียง 500 บาท
appnova

KEQRMF

กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

RMF ยอดขายสูงสุด 2 ปีซ้อน****

มั่นใจได้เพราะลงทุนในหุ้นบริษัทใหญ่ชั้นนำ
เติบโตอย่างมั่นคง
เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทน
จากการลงทุนในต่างประเทศ
ลงทุนง่าย เริ่มเพียง 500 บาท

LTFHI-LIGHT

กองทุน LTF อื่นๆ ที่น่าสนใจ
เลือกได้ทั้งแบบปันผลระหว่างทาง และ แบบสะสมมูลค่า

RMFHI-LIGHT

กองทุน RMF อื่นๆ ที่น่าสนใจ
เพิ่มทางเลือกให้กับการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ

บทความแนะนำการลงทุน

ซื้อง่ายผ่าน 5 ช่องทาง