• เงื่อนไขการลงทุนใน LTF/RMF

    ลงทุนให้ถูกต้องตามสิทธิ ได้รับประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน

เงื่อนไขของการลงทุน กองทุน LTF

ระยะเวลาลงทุน

ถือครอง 7 ปีปฏิทิน เช่น หน่วยลงทุนที่ซื้อทั้งหมดในปี 2559 ขายคืนได้ตั้งแต่ต้นปี 2565

ความต่อเนื่องในการลงทุน

ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ลงทุนปีไหนก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ในปีนั้น

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี

ไม่กำหนด

จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปี

ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ยกเว้นทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน

1) คืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทั้งหมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.5% ต่อเดือน โดยคิดย้อนหลังตั้งแต่เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวันที่ยื่นคืนภาษี
2) กำไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืนซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดย บลจ.กสิกรไทยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้น 3%
3) หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่ำกว่า 1 ปี จะเสียค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน 1.5%

เงื่อนไขของการลงทุน กองทุน RMF

ระยะเวลาลงทุน

ไม่ขายคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และก่อนครบ 5 ปี

ความต่อเนื่องในการลงทุน

ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม ลงทุนปีไหน ก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ปีนั้น

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี

5,000 บาท หรือ 3% ของรายได้ (เลือกยอดต่ำกว่า)

จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปี

ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท
เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน

  • ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกันทั้งที่ยังมีเงินได้
  • จำนวนเงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  • ลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม

หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน

1) ผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี

  • ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปี ที่ได้รับยกเว้นมา*
  • กำไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืนซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย

โดยบลจ.กสิกรไทย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้น 3%

2) ผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึ้นไป

  • ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง*
  • กำไรที่ได้จากการขายคืน ไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษี

*หากผู้ลงทุนคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายให้รัฐ 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น

บริการทุกระดับประทับใจ

คำเตือน
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0-26733999 โทรสาร: 0-26733988