K-HIT
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.5238 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.07940.6938 %
ราคาขาย
11.6968 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.5238 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
983,408,739.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,200 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กรกฎาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
KGHITEQ:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
ALZTHMP:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ​
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ที่เหมาะสม
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)​ (กองทุนหลัก)
• 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก มุ่งเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ซึ่งการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลักในแต่ละช่วงเวลา​ โดยกองทุนหลัก​ลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และมีการลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือตามวัตถุประสงค์ได้สุงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
  ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
  • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
(เก็บจริง 1.0700%)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
(เก็บจริง 0.0268%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210
(เก็บจริง 0.0428%)
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​
(เก็บจริง IPO : 1.00%
Post-IPO : 1.50%)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-HIT 9.92% 9.62% 3.90% 15.72% N/A N/A N/A 14.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -3.61% 6.70% -5.93% 3.23% N/A N/A N/A 3.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/07/2563 11.5238 +0.0794|0.6938 % 11.6968 11.5238 983,408,739.22
29/07/2563 11.4444 -0.1108|0.9589 % 11.6162 11.4444 979,893,531.24
24/07/2563 11.5552 -0.1607|1.3716 % 11.7286 11.5552 993,326,107.89
23/07/2563 11.7159 -0.0149|0.1270 % 11.8917 11.7159 1,029,974,955.91
22/07/2563 11.7308 -0.1642|1.3804 % 11.9069 11.7308 1,032,134,675.32
21/07/2563 11.8950 +0.2650|2.2786 % 12.0735 11.8950 1,046,320,108.24
20/07/2563 11.6300 +0.0826|0.7153 % 11.8046 11.6300 1,023,729,699.18
17/07/2563 11.5474 0.0000|0.0000 % 11.7207 11.5474 1,023,206,493.81

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/01/2563 K-HIT ประกาศวันหยุด