KEC1-UI
กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปี ได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบ ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2546 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.18601.8473 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.2546 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,529,411,670.41 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนซึ่งรวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS)  และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์อ้างอิง (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์อ้างอิง (Reference entity)
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุนในระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
นโยบายการลงทุน

• กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
• กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• กองทุนในฐานะเป็นผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิตจะเข้าทำธุรกรรมในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตหรือผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Buyer) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต
• กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
• กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) การกู้ยืมเงินหรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน
รายละเอียดการลงทุนของกองทุน
กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้กองทุนตราสารหนี้ลงทุนได้ โดยจะลงทุนในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมกันเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ขาย (Seller) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) (ผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต) กับคู่สัญญาที่มีฐานะเป็นผู้ซื้อ (Buyer) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิต) ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินให้แก่ผู้โอนความเสี่ยงด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู้ออกสินทรัพย์ (Reference entity) ที่ CDS อ้างอิง โดยกองทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการดำรงฐานะผู้รับโอนความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งนี้ มูลค่าตามสัญญาดังกล่าวจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนของกองทุนในส่วนที่ 2 เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือชี้ชวนและเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 22- 29 เมษายน 2562 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้
​ 
ช่องทางการซื้อขาย
    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
      ฝ่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
      และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่นๆ​
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 1.00% (เก็บจริง : ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KEC1-UI 1.87% 1.06% 1.80% N/A N/A N/A N/A 1.87%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2563 10.2546 +0.1860|1.8473 % N/A 10.2546 1,529,411,670.41
21/04/2563 10.0686 -0.2024|1.9706 % N/A N/A 1,501,663,075.51
31/03/2563 10.2710 +0.0748|0.7336 % N/A N/A 1,531,856,834.92
28/02/2563 10.1962 -0.0032|0.0314 % N/A N/A 1,520,701,404.08
31/01/2563 10.1994 +0.0124|0.1217 % N/A N/A 1,521,176,847.51
30/12/2562 10.1870 +0.0291|0.2865 % N/A N/A 1,519,328,849.37
29/11/2562 10.1579 +0.0397|0.3924 % N/A N/A 1,514,990,919.66
31/10/2562 10.1182 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,509,069,334.20

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา