KFLRMF
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

85.4620 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.16300.1904 %
ราคาขาย
85.4621 บาท
ราคารับซื้อคืน
85.4620 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13,924,891,233.34 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KASFERF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมในประเทศ
• กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ และหรือเงินฝาก โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน​

เหมาะสำหรับใคร
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นไทยที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KFLRMF -6.85% -4.81% -5.12% -6.71% 6.69% -0.10% 0.94% 10.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.72% -2.94% -3.17% -2.94% 5.85% 1.07% 2.89% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/05/2566 85.4620 -0.1630|0.1904 % 85.4621 85.4620 13,924,891,233.34
30/05/2566 85.6250 -0.5581|0.6476 % 85.6251 85.6250 13,950,751,735.54
29/05/2566 86.1831 +0.3905|0.4552 % 86.1832 86.1831 14,043,675,584.02
26/05/2566 85.7926 -0.1173|0.1365 % 85.7927 85.7926 13,979,802,891.64
25/05/2566 85.9099 -0.3438|0.3986 % 85.9100 85.9099 14,000,914,306.07
24/05/2566 86.2537 +0.0006|0.0007 % 86.2538 86.2537 14,059,405,255.11
23/05/2566 86.2531 +0.5831|0.6806 % 86.2532 86.2531 14,060,169,381.17
22/05/2566 85.6700 0.0000|0.0000 % 85.6701 85.6700 13,960,552,294.10

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล