​นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG)

บลจ.กสิกรไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศไทย มีเป้าหมายในการลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางการเงินและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน โดยได้นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) รวมทั้งด้านจรรยาบรรณ เข้ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน รวมถึง การสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท

เนื่องจาก บลจ.กสิกรไทยเป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศ ดังนั้นวิธีปฏิบัติในด้านการลงทุนจึงสอดคล้องไปกับปรัชญาของธนาคารกสิกรไทยกล่าวคือการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมุ่งให้ความสำคัญต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในกระบวนการตัดสินใจในการทำธุรกิจในการดำเนินธุรกิจการจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย ตระหนักดีว่าความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของสาธารณะเป็นกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ และเชื่อว่าการมีธรรมาภิบาลจะช่วยให้ธุรกิจของ บลจ.กสิกรไทย มีความยั่งยืนและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ การให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บลจ.กสิกรไทย จึงมีมาตรการที่มีเป้าประสงค์ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสริมความโปร่งใส


2. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลในกระบวนการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย ได้นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการลงทุน โดยเฉพาะในขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ด้าน ESG ของบริษัท จะกระทำโดยการเยี่ยมชมกิจการ การพบปะผู้บริหาร รวมทั้งการใช้ข้อมูลจากรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีและระหว่างปี และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ปัจจุบันการประเมินด้าน ESG ของบริษัทกระทำผ่านเช็คลิสต์และแบบฟอร์มการประเมิน โดย บลจ. กสิกรไทย จะทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของบริษัทในด้าน ESG อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และมีการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์สำคัญที่มีประเด็นทางด้าน ESG ของบริษัท ผลการประเมินที่ได้จะถูกนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการตัดสินใจเข้าทำ Engagement กับบริษัทในกรณีที่ต้องดำเนินการและทำการติดตามผล

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

การประเมินจะมุ่งเน้นในด้านต่อไปนี้

- ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

- ประสิทธิภาพในการใช้น้ำ

- การจัดการของเสีย

- การใช้แรงงานเด็ก

- การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ

- นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็นด้านธรรมาภิบาล

การประเมินด้านธรรมาภิบาลและการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นยึดหลักการด้านธรรมาภิบาลที่ดี ดังต่อไปนี้

- ความซื่อสัตย์

- ความโปร่งใส

- ความเป็นอิสระ

- ความรับผิดชอบ

- ความรับผิดรับชอบ

- ความยุติธรรม

สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้าน ESG นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากรายงานต่างๆของบริษัทที่มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปแล้ว ทาง บลจ. กสิกรไทยยังได้ใช้ข้อมูลจากผู้ประเมินภายนอกที่เชื่อถือได้ เช่น IOD, THSI, DJSI, CAC นำมาร่วมประกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพด้าน ESG ของบริษัทอีกด้วย

บลจ.กสิกรไทยได้จัดทำนโยบายการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการมีธรรมาภิบาลที่ดี

ประเด็นด้านธรรมาภิบาลจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกระบวนการปฏิบัติตามข้อผูกพัน โดยผ่านการสื่อสารกับธุรกิจที่ บลจ.กสิกรไทยลงทุน ตัวอย่างเช่น ในการประชุม ผู้ถือหุ้นใดๆ ที่อาจมีการออกเสียงไม่เห็นด้วย บลจ.กสิกรไทยจะติดต่อไปยังบริษัทดังกล่าวก่อนการออกเสียงเพื่อหารือและอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลในการออกเสียงคัดค้าน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ บลจ.กสิกรไทยจะได้สื่อสารเกี่ยวกับข้อกังวลต่อบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น อาจมีกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน/การดำเนินการที่เหมาะสม


3. สรุปการดำเนินการด้าน ESG ในการลงทุนแต่ละประเภทสินทรัพย์

ก) ตราสารทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active

การประเมินด้าน ESG จะดำเนินการโดยใช้ตารางประเมินและแบบสอบถาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ ปัจจัยในการพิจารณาจะขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบริษัทและอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง กฎระเบียบและ/หรือการเงินของบริษัท อันจะส่งผลลบต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดเล็กซึ่งข้อมูลและบุคลากรอาจมีจำกัด การประเมินจะอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้


ข) ตราสารทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive (Index Fund)

ไม่มีการพิจารณาด้าน ESG ในกลยุทธ์นี้


ค) ตราสารหนี้

- ปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกตราสาร โดยมีการวิเคราะห์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

- ตราสารหนี้ภาคเอกชนและตราสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของภาครัฐ : ปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เครดิต โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ หากมีประเด็นด้าน ESG บลจ. กสิกรไทย จะทำการพิจารณาผ่านกระบวนการ due diligence จนกว่าจะได้รับคำตอบที่พึงพอใจ รวมทั้งใช้ผลการประเมินด้าน ESG ของบริษัทจัดอันดับเครดิตภายนอกมาประกอบการพิจารณาด้วย เกณฑ์ในการพิจารณาด้าน ESG เช่น กิจกรรมที่ผิดกฎหมายการตบแต่งบัญชี การประพฤติมิชอบของฝ่ายบริหาร เป็นต้น ผู้ออกตราสารใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้าน ESG ของบลจ.กสิกรไทยจะไม่สามารถอยู่ในรายชื่อตราสารที่ลงทุนได้ของบลจ. กสิกรไทย

- ตราสารหนี้ภาครัฐ: ไม่มีการใช้นโยบาย ESG


ง) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

มีการประเมินด้าน ESG ที่ระดับผู้จัดการสินทรัพย์ในการคัดเลือกผู้จัดการลงทุนที่เป็นบุคคลภายนอก


จ) กองทุนอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐานภายใต้การจัดการของ บลจ.กสิกรไทย

ESG เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินโดยรวม เช่น การตรวจสอบกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และกฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น


ฉ) ทรัสตีของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)

- มีการประเมินด้าน ESG ในกระบวนการคัดเลือกและ due diligence ก่อนที่ทรัสตีจะเข้ารับหน้าที่

- ทรัสตีจะสนับสนุนให้ผู้จัดการกองทรัสต์ทำการวิเคราะห์ด้าน ESG ตลอดช่วงเวลาที่บริหารกองทุน

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563


(นายวศิน วณิชย์วรนันต์)

ประธานกรรมการบริหาร