7/12/2019

กิจกรรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและ Log in ใช้งาน แอปพลิเคชัน K-My Funds เป็นครั้งแรก ตาม SMS เชิญชวน รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน  ระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค.62​​

​​

พิเศษ ! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและ Log in ใช้งาน แอปพลิเคชัน K-My Funds เป็นครั้งแรก ตาม SMS เชิญชวน
รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน 
ระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค.62

เงื่อนไข
1. ให้สิทธิเฉพาะลูกค้ากองทุนรวมกสิกรไทยประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน K-My Funds และได้รับ SMS เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนและ Log in ใช้งานเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค.62 จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท/ท่าน
2. บลจ.กสิกรไทยจะส่ง SMS แจ้งรหัส Starbucks e-Coupon ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ไว้ ภายในเดือนสิงหาคม 2562 
3.ลูกค้าสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับไปสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขา และต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น โดยใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ระบุใน SMS แจ้งรหัส Starbucks e-Coupon
4. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของ
บลจ.กสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ  ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562Yes
7/12/2019