5/7/2020

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลง

วันเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

 

บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม K-GINCOME-SSF และ K-CHANGE-SSF จากเดิมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เสนอขายตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ชื่อกองทุนชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม

(K-GINCOME)

ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากเงินปันผล

ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน

(K-CHANGE)

ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนของวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดสะสมมูลค่า (K-CHANGE-A(A)) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ทั้งนี้ K-FIXEDPLUS-SSF และ K-STAR-SSF ยังคงเสนอขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เช่นเดิม

เสนอขายตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ชื่อกองทุนชนิดหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส

(K-FIXEDPLUS)

ชนิดเพื่อการออม (K-FIXEDPLUS-SSF)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนของวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-FIXEDPLUS-A) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน

(K-STAR)

ชนิดเพื่อการออม (K-STAR-SSF)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ทั้งนี้ รายการซื้อหน่วยลงทุนของวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R)) เป็นฐานในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02 673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563


Yes
5/7/2020