8/13/2019

​​​​​​

ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่าบริษัทฯได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

1.   แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.33/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และประกาศที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญ :
กำหนดวิธีการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับมติพิเศษ กล่าวคือ จะต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.   แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.21/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) และ สน.38/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14)

สาระสำคัญ :

  1. กำหนดกรอบการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในการแก้ไขโครงการให้ชัดเจนขึ้น
  2. กำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลการขึ้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ
   1. หากเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่กำหนดในโครงการ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
   2. หากเพิ่มขึ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงที่กำหนดในโครงการ จะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
   3. หากเพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราขั้นสูงที่กำหนดในโครงการ จะต้องได้รับมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุน
  3. เปิดเผยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนการประกาศหนังสือพิมพ์​

3.   แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน.20/2562 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12)

สาระสำคัญ :​
3.1     ปรับคำนิยามเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก เป็นไม่นับรวมบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงิน
3.2 ขยายระยะเวลาการจัดส่งรายงานกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ และลดภาระการส่งรายงานบางเหตุการณ์ต่อสำนักงานฯ โดยเหตุการณ์ต่างๆ ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขาดคุณสมบัติ หรือกองทุนมีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน
3.3   แก้ไขเรื่องการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยอาจไม่นับช่วง 30 วันก่อนเลิกกองทุนหรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุนและ/หรือช่วงที่ต้องจำหน่ายทรัพย์สินเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ
3.4 แก้ไขเรื่องการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง โดยบริษัทอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ที่ออกใหม่ในช่วงก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดและยังไม่ปรากฎในงบการเงิน มารวมกับ financial liability ตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้

4. แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.23/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 9)

สาระสำคัญ :
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

5.  ​ปรับค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) ของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-USXNDQ-A(A)) ให้เท่ากับหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))


สาระสำคัญ :
ปรับค่าธรรมเนียมรวมของหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-USXNDQ-A(A)) จาก อัตราไม่เกินร้อยละ 4.8658 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เป็น อัตราไม่เกินร้อยละ 4.8685 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-USXNDQ-A(A)) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

การแก้ไขโครงการดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com         

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562​


Yes
8/13/2019