10/12/2020

​ประกาศแก้ไขโครงการจัดการของ  กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน


               บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (“กองทุน K-CHANGE”) โดยเปลี่ยนดัชนีชี้วัด (Benchmark) จาก ดัชนี MSCI All Country World Index USD (Net) เป็น MSCI ACWI Gross Total Return USD Index เพื่อให้เป็นไปตามกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการจัดการกองทุน และมีผลกับทุกชนิดหน่วยลงทุน (ชนิดสะสมมูลค่า: K-CHANGE-A(A) และชนิดเพื่​อการออม: K-CHANGE-SSF)​
               ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการข้างต้นจะมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป
               หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล (KAsset Contact Center) โทร. 02-673-3888 โทรสาร 02-673-3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 12​ ตุลาคม​ 2563​​Yes
10/12/2020