1/2/2020

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน

​                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน สำหรับปี พุทธศักราช 2563  ดังนี้

24 มกราคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
27 มกราคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
25 มีนาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
10 เมษายนวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
7 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
21 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
22 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
25 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
26 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
27 พฤษภาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
1 มิถุนายนวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
31 กรกฎาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
10 สิงหาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์   
17 สิงหาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
20 สิงหาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
29 ตุลาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย   
24 ธันวาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  
25 ธันวาคมวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย  


​                      ​ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทรศัพท์  02-6733888 โทรสาร 02-6733988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
Yes
1/2/2020