3/4/2020

​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม

​                 ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้มีมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ของกองทุนรวม ดังนี้

 

กอ​งทุนเปิดรอบระยะเวลาบัญชีมติการพิจารณา
เค ตราสารหนี้เอเชีย (K-AFIXED)

1 มีนาคม 2562 ถึง

29 กุมภาพันธ์ 2563

ไม่จ่ายเงินปันผล
เค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)

1 กันยายน 2562 ถึง

29 กุมภาพันธ์ 2563

​ไม่จ่ายเงินปันผล
เค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)

1 มิถุนายน 2562 ถึง

29 กุมภาพันธ์ 2563

​ไม่จ่ายเงินปันผล

 

​                 ​จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 02-6733888 โทรสาร 02-6733988 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา

 

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ  ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563Yes
3/4/2020