8/14/2019

​​

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100

 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัท) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100 จะเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (K-USXNDQ-A(A)) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปนั้น

 

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ไปยังชนิดสะสมมูลค่า (K-USXNDQ-A(A)) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2562 จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ  K-USXNDQ-A(D) ในอัตราร้อยละ 0.15 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ของ K-USXNDQ-A(A) ในอัตราร้อยละ 0.15 ของมูลค่าหน่วยลงทุน  โดยจะคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่านภายใน 10 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน

 

ท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล โทร. 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com

 

                  

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562


Yes
8/14/2019