5/22/2020

​โปรโมชั่น ผู้ใช้งาน K-My PVD เปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกผ่าน K-My Funds ระหว่างวันที่  25 พ.ค. -  30 มิ.ย. 2563 รับ Swensen’s E-Gift Voucher มูลค่า 200 บาท

โปรโมชั่น

ผู้ใช้งาน K-My PVD เปิดบัญชีกองทุนรวมครั้งแรกผ่าน K-My Funds

ระหว่างวันที่  25 พ.ค. -  30 มิ.ย. 2563

รับ Swensen's E-Gift Voucher มูลค่า 200 บาท


เงื่อนไข

  • กิจกรรมนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริหารโดยกสิกรไทยและเป็นผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน K-My PVD ที่เปิดบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชั่น K-My Funds ระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  • ผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกสิกรไทยก่อนวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนรวมด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน K-My Funds ระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนรวมได้สำเร็จ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะพิจารณาสิทธิรับ Swensen's E-Gift Voucher
  • ผู้ลงทุนมีสิทธิได้รับ Swensen's E-Gift Voucher สูงสุด 200 บาทต่อท่าน พิจารณาจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
  • บลจ.กสิกรไทยจะส่งรหัส Swensen's E-Gift Voucher ไปทาง K-My Funds Notification ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ลงทุนลงทะเบียนใช้งาน K-My Funds ไว้ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
  • ผู้ลงทุนสามารถนำSwensen's E-Gift Voucher ที่ได้รับ ไปสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ได้ที่ร้าน Swensen's ทุกสาขาและต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น โดยใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ระบุใน notification  แจ้งหัส Swensen's E-Gift Voucher
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบลจ.กสิกรไทยถือเป็นที่สิ้นสุด


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563​


Yes
5/22/2020