5/13/2019

​ประกาศวันหยุด กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA)


                   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด   ประกาศวันหยุดของกองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A (KGT5YA) สำหรับปี พุทธศักราช 2562  ดังนี้

วันที่ 01 มกราคม วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext  
วันที่ 19 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext  
วันที่ 22 เมษายน วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส Euronext  
วันที่ 08 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส   
วันที่ 09 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศลักเซมเบิร์ก   
วันที่ 27 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 30 พฤษภาคม วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และ ประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 10 มิถุนายน วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 04 กรกฎาคม วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 15 สิงหาคม วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 02 กันยายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 01 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 11 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และประเทศสหรัฐอเมริกา 
วันที่ 28 พฤศจิกายน วันหยุดทำการของประเทศสหรัฐอเมริกา   
วันที่ 24 ธันวาคม วันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ Euronext และประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 25 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และตลาดหลักทรัพย์ Euronext
                                 ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศลักเซมเบิร์ก
วันที่ 26 ธันวาคม วันหยุดทำการของประเทศฝรั่งเศส และตลาดหลักทรัพย์ Euronextและ
                                 ประเทศลักเซมเบิร์ก  
                   ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานบริการผู้ลงทุน ฝ่ายช่องทางบริการผู้ลงทุนบุคคล  โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988   e-mail: ka.customer@kasikornasset.com     
       
                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
Yes
5/13/2019