7/15/2020

​ลงทุนพลัสผลตอบแทนด้วยกองทุน Term Fund Plus

​จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที่ขณะนี้ไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 44 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 63) ซึ่งนับเป็นความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือกันในทุกฝ่าย จึงทำให้เรา ‘เอาอยู่’ กับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ทุกท่านควรที่จะ ‘ไม่หยุดป้องกันเชื้อไวรัส’ ที่อาจจะกลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ การลงทุนก็เช่นกันในวันที่ดอกเบี้ยเงินฝากปรับตัวลงจนไม่เหลือความน่าสนใจ ในขณะที่ผู้ลงทุนเองก็ควรที่จะ ‘ไม่หยุดให้เงินทำงาน’ แล้วอะไรล่ะ...คือทางออกสำหรับผู้ลงทุนในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้?


‘ตราสารหนี้ต่างประเทศ’ ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งยังมีสภาพคล่องที่สูง และมีอัตราการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำ รวมถึงมีผลตอบแทน (Yield) อยู่ในระดับที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งในส่วนของตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) และ Hig​h Yield Bond ดังนั้น ทางออกสำหรับผู้ลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ คงหนีไม่พ้นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอย่างกองทุน Term Fund Plus

กองทุน Term Fund Plus มีความแตกต่างจากกองทุน Term Fund ทั่วไป ทั้งในแง่การบริหารจัดการ จำนวนสินทรัพย์ที่ลงทุน และ อัตราผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่า ทั้งนี้ กองทุน Term Fund Plus ได้รับความร่วมมือจาก Invesco Hong Kong ซึ่งเป็นบลจ.ชั้นนำระดับโลกที่บริหารสินทรัพย์ในส่วนของตราสารหนี้กว่า 372,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารตราสารหนี้ ซึ่งกองทุนที่บริหารไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนหลักยังได้รับรางวัล Best-in-class ประเภท Asia Fixed Income จาก Benchmark Fund of the Year Awards 2017 (ที่มา : Invesco ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) โดยบริหารผ่านกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกกว่า 80 ตราสาร รวมถึง High Yield Bond บางส่วน และใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่มุ่งซื้อและถือครองจนครบอายุตราสาร เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง พร้อมกับติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 70% ของพอร์ต สำหรับสัดส่วนการลงทุนที่เหลือ บลจ.กสิกรไทย จะรับหน้าที่บริหารโดยกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน

กองทุน Term Fund Plus จะเปิดเสนอขายให้กับผู้ลงทุนเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และกำลังมองหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากประจำ/กองทุน Term Fund ทั่วไป ภายใต้ความเสี่ยงต่ำ โดยสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลัก​ษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนYes
7/15/2020