K-CCTV
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.8212 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.09510.5975 %
ราคาขาย
16.0586 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.8212 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,460,266,139.12 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KCHINCV:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
UBCAPA2:LX
SCISCAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)​
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารทุนของประเทศจีนที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ​
 ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศจีน ทั้งนี้ ประเทศจีน หมายความถึงสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ซึ่งรวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า​
• กองทุนจะควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง ผู้จัดการกองทุนอาจจะพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า เพื่อให้ความผันผวนของกองทุนลดลง เป็นต้น
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
• กองทุน K-CCTV และกองทุนรวมต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 
กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน K-CCTV ลงทุน : ​
นโยบายการลงทุนของกองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD), class P-acc 
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน หุ้นสหกรณ์ (Cooperative Society Shares) และ Participation Shares Participation Certificates และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) ของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือประกอบธุรกิจหลักในสาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of China: PRC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพ​ย์สินทั้งหมดของกองทุน โดยกองทุนเน้นลงทุนในหุ้น A-shares ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่มีภูมิลำเนาในจีนและซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange)  
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (hedging)
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://www.ubs.com/luxembourgfunds

นโยบายการลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD
กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน (Chinese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) (China A-Shares)
นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลงทุน ลดความเสี่ยง หรือเพื่อ บริหารกองทุนได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กองทุนสามารถถือครองเงินสดได้
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนรวมต่างประเทศได้จาก https://www.schroders.com/getfunddocument/?oid=1.9.2967991​​​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CCTV 18.42% 14.69% 31.02% 26.89% N/A N/A N/A 29.69%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 23.06% 20.72% 29.92% 30.04% N/A N/A N/A 27.16%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2563 15.8212 -0.0951|0.5975 % 16.0586 15.8212 6,460,266,139.12
16/09/2563 15.9163 -0.0650|0.4067 % 16.1551 15.9163 6,474,056,038.46
15/09/2563 15.9813 +0.1486|0.9386 % 16.2211 15.9813 6,406,751,393.32
14/09/2563 15.8327 +0.1629|1.0396 % 16.0703 15.8327 6,260,656,759.42
11/09/2563 15.6698 +0.1125|0.7231 % 15.9049 15.6698 6,164,623,255.17
10/09/2563 15.5573 +0.0372|0.2397 % 15.7908 15.5573 5,991,258,862.64
09/09/2563 15.5201 -0.2380|1.5103 % 15.7530 15.5201 5,789,553,612.36
08/09/2563 15.7581 0.0000|0.0000 % 15.9946 15.7581 5,784,981,483.04

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล