K-CHINA
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1886 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02870.2572 %
ราคาขาย
11.3565 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.1886 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,482,457,279.35 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg Ticker
KSCHINA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
FIDFDFO:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – China Foc​us Fund​, Class A-USD (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในประเทศจีนและฮ่องกง รวมถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของประเทศอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจในจีนเป็นหลัก
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA 1.92% 10.66% 5.90% 8.04% 8.65% 5.86% 5.52% 5.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.17% 14.32% 12.36% 19.29% 12.62% 8.42% 6.53% 6.82%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/01/2563 11.1886 +0.0287|0.2572 % 11.3565 11.1886 8,482,457,279.35
16/01/2563 11.1599 +0.0215|0.1930 % 11.3274 11.1599 8,473,714,716.96
15/01/2563 11.1384 -0.0762|0.6795 % 11.3056 11.1384 8,489,781,877.41
14/01/2563 11.2146 -0.0609|0.5401 % 11.3829 11.2146 8,557,180,142.33
13/01/2563 11.2755 +0.1032|0.9237 % 11.4447 11.2755 8,634,932,511.27
10/01/2563 11.1723 +0.0068|0.0609 % 11.3400 11.1723 8,550,787,647.80
09/01/2563 11.1655 +0.1560|1.4170 % 11.3331 11.1655 8,550,836,197.89
08/01/2563 11.0095 0.0000|0.0000 % 11.1747 11.0095 8,507,049,653.97

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
19 02/12/2562 13/12/2562 0.2000
18 28/02/2562 14/03/2562 0.2000
17 30/11/2561 14/12/2561 0.2000
16 31/05/2561 14/06/2561 0.2000
15 28/02/2561 14/03/2561 0.2000

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
30/08/2561 K-CHINA