K-FIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้


ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.0491 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00110.0084 %
ราคาขาย
13.0492 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.0491 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
51,643,617,042.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
888,888 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KFIXINC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+2
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXED 0.89% 1.07% 0.88% 2.70% 2.18% 1.95% 3.01% 1.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.36% 0.46% 0.38% 1.05% 2.14% 1.57% 2.82% 4.31%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
02/08/2564 13.0491 +0.0011|0.0084 % 13.0492 13.0491 51,643,617,042.24
30/07/2564 13.0480 +0.0046|0.0353 % 13.0481 13.0480 50,891,241,915.58
29/07/2564 13.0434 +0.0052|0.0399 % 13.0435 13.0434 50,723,218,543.56
27/07/2564 13.0382 +0.0004|0.0031 % 13.0383 13.0382 50,407,107,290.06
23/07/2564 13.0378 +0.0016|0.0123 % 13.0379 13.0378 50,279,333,055.06
22/07/2564 13.0362 -0.0011|0.0084 % 13.0363 13.0362 50,103,396,220.66
21/07/2564 13.0373 +0.0056|0.0430 % 13.0374 13.0373 50,096,040,811.80
20/07/2564 13.0317 0.0000|0.0000 % 13.0318 13.0317 49,964,112,579.32

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล