K-FIXED
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้


ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.7828 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00090.0070 %
ราคาขาย
12.7829 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.7828 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
47,156,181,592.52 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
888,888 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KFIXINC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+2
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ 
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXED 0.78% 0.98% 0.04% 1.42% 1.85% 2.08% 2.66% 0.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.27% 0.19% 0.61% 1.90% 2.11% 2.24% 2.69% 4.42%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/09/2563 12.7828 +0.0009|0.0070 % 12.7829 12.7828 47,156,181,592.52
24/09/2563 12.7819 -0.0002|0.0016 % 12.7820 12.7819 47,088,882,826.25
23/09/2563 12.7821 +0.0017|0.0133 % 12.7822 12.7821 47,082,089,969.54
22/09/2563 12.7804 -0.0002|0.0016 % 12.7805 12.7804 47,084,313,149.52
21/09/2563 12.7806 +0.0058|0.0454 % 12.7807 12.7806 47,078,978,169.12
18/09/2563 12.7748 +0.0029|0.0227 % 12.7749 12.7748 47,041,575,386.35
17/09/2563 12.7719 -0.0062|0.0485 % 12.7720 12.7719 47,370,896,550.66
16/09/2563 12.7781 0.0000|0.0000 % 12.7782 12.7781 47,487,962,659.23

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล