K-GA
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น


ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8164 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.10800.9057 %
ราคาขาย
11.9937 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.8164 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,620,855,236.15 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
60,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
21 พฤษภาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Ticker
KASGBAL:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
MERGAAI:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์หลายประเทศ
• ผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามภาวะตลาด
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund​ A2 USD (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารระยะสั้นทั่วโลกทั้งภาครัฐและเอกชน

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • K-My Funds​​
    • K-Cyber
    • K PLUS
    • ธนาคารกสิกรไทย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
     (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​
    ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.4075% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0375% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0803% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GA 7.69% 7.83% 29.48% 12.85% 3.91% 4.68% 4.90% 3.99%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.06% 5.66% 21.76% 10.35% 6.20% 7.14% 7.66% 4.97%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2563 11.8164 -0.1080|0.9057 % 11.9937 11.8164 5,620,855,236.15
16/09/2563 11.9244 +0.0140|0.1175 % 12.1034 11.9244 5,677,574,980.09
15/09/2563 11.9104 +0.0431|0.3632 % 12.0892 11.9104 5,600,990,612.38
14/09/2563 11.8673 +0.0995|0.8455 % 12.0454 11.8673 5,580,787,297.20
11/09/2563 11.7678 -0.1196|1.0061 % 11.9444 11.7678 5,527,660,967.57
10/09/2563 11.8874 +0.1053|0.8937 % 12.0658 11.8874 5,582,743,148.11
09/09/2563 11.7821 +0.0613|0.5230 % 11.9589 11.7821 5,524,040,570.71
08/09/2563 11.7208 0.0000|0.0000 % 11.8967 11.7208 5,492,237,543.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
19 31/08/2563 14/09/2563 0.2000
18 02/06/2563 12/06/2563 0.3000
17 02/12/2562 13/12/2562 0.2000
16 03/09/2562 13/09/2562 0.2000
15 30/11/2560 14/12/2560 0.2000