K-GLAM-UI
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7690 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.05370.4962 %
ราคาขาย
10.9306 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.7690 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,849,542,760.08 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 ตุลาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


Bloomberg Ticker
KGLAMUI:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
LOCSHUA:LX
LGFGUIA:LX
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ภายใต้วัฎจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความผันผวนจากราคาหน่วยลงทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้   
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)  โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ​
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ
• กองทุนอาจกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนและบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ​
 
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GLAM-UI ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
Bloomberg Ticker: LOCSHUA:LX  
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์หรือผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies)) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสารข้างต้น รวมถึงอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน 
Bloomberg Ticker: LGFGUIA:LX  
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย เงินสกุลต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเครดิตและดัชนีค่าความผันผวนต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการเลือกใช้     กลยุทธ์การลงทุนและตลาดที่ลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยอาจลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้   นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+7 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​
  • ทีมบริหารความสัมพันธ์ธุรกิจลูกค้าบุคคลและสาขา ธนาคารกสิกรไทย​
  • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​% (เก็บจริงช่วง ​IPO : 1.00% หลัง IPO : 1.50%)​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​ (เก็บจริง : ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GLAM-UI 4.13% 1.90% 4.54% 7.90% N/A N/A N/A 3.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2564 10.7690 -0.0537|0.4962 % 10.9306 10.7690 2,849,542,760.08
16/09/2564 10.8227 -0.0452|0.4159 % 10.9851 10.8227 2,863,741,837.29
15/09/2564 10.8679 -0.0154|0.1415 % 11.0310 10.8679 2,875,686,702.00
14/09/2564 10.8833 +0.0083|0.0763 % 11.0467 10.8833 2,944,419,723.06
13/09/2564 10.8750 -0.0084|0.0772 % 11.0382 10.8750 2,942,168,756.25
10/09/2564 10.8834 +0.0043|0.0395 % 11.0468 10.8834 2,944,763,967.92
09/09/2564 10.8791 -0.0029|0.0266 % 11.0424 10.8791 2,943,600,166.97
08/09/2564 10.8820 0.0000|0.0000 % 11.0453 10.8820 2,945,442,898.74

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
9/23/2019 K-GLAM-UI