K-GLAM-UI
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์ แอลโลเคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.5210 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00410.0430 %
ราคาขาย
9.6639 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.5210 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
9,206,870,330.48 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 ตุลาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


Bloomberg Ticker
-​
Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
LOCSHUA:LX
LGFGUIA:LX
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ภายใต้วัฎจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความผันผวนจากราคาหน่วยลงทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้   
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีนโยบายที่จะนำเงินลงทุนส่วนใหญ่ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศประเภทกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก เช่น กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ เป็นต้น และ/หรือกองทุนรวมประเภทอื่นๆ ซึ่งจัดตั้งหรือออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์ในประเทศต่างๆทั่วโลก รวมถึงตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือหน่วยของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ และ/หรือหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)  โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ​
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนและกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ
• กองทุนอาจกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนและบริหารสภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
• บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ​
 
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GLAM-UI ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
Bloomberg Ticker: LOCSHUA:LX  
กองทุนจะลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์หรือผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว และตราสารหนี้ระยะสั้นที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies)) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับตราสารข้างต้น รวมถึงอ้างอิงกับสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ และเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน 
Bloomberg Ticker: LGFGUIA:LX  
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย เงินสกุลต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเครดิตและดัชนีค่าความผันผวนต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการเลือกใช้     กลยุทธ์การลงทุนและตลาดที่ลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยอาจลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้   นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน​ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 24 - 30 กันยายน 2562 และเสนอขายภายหลัง IPO วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+7 วันทำกา​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​
  • เครือข่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​% (เก็บจริงช่วง ​IPO : 1.00% หลัง IPO : 1.50%)​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​ (เก็บจริง : ยกเว้น)
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GLAM-UI -7.88% -5.52% -6.72% N/A N/A N/A N/A -4.79%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/05/2563 9.5210 -0.0041|0.0430 % 9.6639 9.5210 9,206,870,330.48
26/05/2563 9.5251 +0.0450|0.4747 % 9.6681 9.5251 9,210,777,547.86
22/05/2563 9.4801 -0.0324|0.3406 % 9.6224 9.4801 9,144,702,577.97
20/05/2563 9.5125 +0.0315|0.3322 % 9.6553 9.5125 9,179,782,174.14
19/05/2563 9.4810 +0.0071|0.0749 % 9.6233 9.4810 9,144,465,780.22
18/05/2563 9.4739 +0.0326|0.3453 % 9.6161 9.4739 9,137,564,081.27
15/05/2563 9.4413 -0.0070|0.0741 % 9.5830 9.4413 9,106,146,421.70
14/05/2563 9.4483 0.0000|0.0000 % 9.5901 9.4483 9,112,897,963.94

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
9/23/2019 K-GLAM-UI