K-GREAT
กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.0159 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.07700.7039 %
ราคาขาย
11.1812 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.0159 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,315,637,331.46 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
6,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
6 กันยายน 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


Bloomberg Ticker
KGREATF:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนต่างประเทศ
LOASUIA:LX
LGFGUIA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวม​ผสม 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ภายใต้วัฎจักรเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความผันผวนจากราคาหน่วยลงทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้   
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุน K-GREAT เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป   
• กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี​ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   
• กองทุนต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว โดยจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อควบคุมความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวม  
• กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มสถานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage)  
• กองทุน K-GREAT อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)   
• กองทุน K-GREAT ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-GREAT ลงทุนมากกว่า 20% ของ NAV  
Bloomberg Ticker: LGFGUIA LX  
กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย เงินสกุลต่างๆ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเครดิตและดัชนีค่าความผันผวนต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยการเลือกใช้     กลยุทธ์การลงทุนและตลาดที่ลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยอาจลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) ได้   นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน   
Bloomberg Ticker: LOASUIA LX  
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐหรือภาคเอกชน หุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารทุน เงินตราสกุลต่างๆ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) โดยการคัดเลือกตราสารที่ลงทุนทั้งในด้านผู้ออกตราสาร ตลาดที่ลงทุนและสกุลเงินที่ลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ โดยอาจลงทุนทั้งหมดในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market)   ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+6 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GREAT 15.62% 0.82% 5.72% 14.44% N/A N/A N/A 4.36%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/12/2562 11.0159 +0.0770|0.7039 % 11.1812 11.0159 4,315,637,331.46
09/12/2562 10.9389 -0.0068|0.0621 % 11.1031 10.9389 4,282,581,709.70
06/12/2562 10.9457 +0.0522|0.4792 % 11.1100 10.9457 4,283,317,253.83
04/12/2562 10.8935 +0.0621|0.5733 % 11.0570 10.8935 4,273,972,738.96
03/12/2562 10.8314 -0.0158|0.1457 % 10.9940 10.8314 4,281,205,842.66
02/12/2562 10.8472 -0.1018|0.9298 % 11.0100 10.8472 4,287,407,944.65
29/11/2562 10.9490 -0.1321|1.1921 % 11.1133 10.9490 4,328,493,923.49
27/11/2562 11.0811 0.0000|0.0000 % 11.2474 11.0811 4,380,735,822.06

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา