K-HIT
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.1202 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.28312.3916 %
ราคาขาย
12.3021 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.1202 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,009,979,796.50 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,200 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กรกฎาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
KGHITEQ:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
ALZTHMP:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ​
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ที่เหมาะสม
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)​ (กองทุนหลัก)
• 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก มุ่งเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ซึ่งการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลักในแต่ละช่วงเวลา​ โดยกองทุนหลัก​ลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และมีการลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือตามวัตถุประสงค์ได้สุงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
  ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
  • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
(เก็บจริง 1.0700%)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
(เก็บจริง 0.0268%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210
(เก็บจริง 0.0428%)
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​
(เก็บจริง IPO : 1.00%
Post-IPO : 1.50%)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-HIT 12.90% 7.76% 28.92% 21.24% N/A N/A N/A 15.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.49% 4.33% 23.64% 5.23% N/A N/A N/A 5.33%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/09/2563 12.1202 +0.2831|2.3916 % 12.3021 12.1202 1,009,979,796.50
25/09/2563 11.8371 +0.0079|0.0668 % 12.0148 11.8371 986,185,394.24
24/09/2563 11.8292 -0.1978|1.6446 % 12.0067 11.8292 976,353,681.82
23/09/2563 12.0270 +0.1633|1.3765 % 12.2075 12.0270 1,003,856,994.42
22/09/2563 11.8637 +0.1106|0.9410 % 12.0418 11.8637 993,567,460.90
21/09/2563 11.7531 -0.1446|1.2154 % 11.9295 11.7531 984,819,008.23
18/09/2563 11.8977 -0.0244|0.2047 % 12.0763 11.8977 1,008,217,984.10
17/09/2563 11.9221 0.0000|0.0000 % 12.1010 11.9221 1,017,805,481.32

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/01/2563 K-HIT ประกาศวันหยุด