K-HIT
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไฮ อิมแพ็ค ธีมาติก หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.5884 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.32662.0522 %
ราคาขาย
15.8223 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.5884 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,598,644,112.07 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,200 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
23 กรกฎาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
KGHITEQ:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
ALZTHMP:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ​
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ที่เหมาะสม
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาของหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)​ (กองทุนหลัก)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz Thematica Share Class P (EUR)​ (กองทุนหลัก)
• 
กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก มุ่งเน้นสร้างพอร์ตการลงทุนให้หลากหลายผ่านกลยุทธ์การคัดเลือกธีมการลงทุน (Theme) กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) และหุ้น (Stock) ซึ่งการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลักในแต่ละช่วงเวลา​ โดยกองทุนหลัก​ลงทุนในตราสารทุนตามวัตถุประสงค์การลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และมีการลงทุนในตราสารทุนที่นอกเหนือตามวัตถุประสงค์ได้สุงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
  ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
  • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
(เก็บจริง 1.0700%)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
(เก็บจริง 0.0268%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210
(เก็บจริง 0.0428%)
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​
(เก็บจริง IPO : 1.00%
Post-IPO : 1.50%)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-HIT 14.57% 6.33% 12.33% 30.83% N/A N/A N/A 22.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 20.39% 4.58% 11.66% 32.66% N/A N/A N/A 17.33%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/09/2564 15.5884 -0.3266|2.0522 % 15.8223 15.5884 1,598,644,112.07
17/09/2564 15.9150 +0.0166|0.1044 % 16.1538 15.9150 1,632,944,593.38
16/09/2564 15.8984 +0.1338|0.8487 % 16.1370 15.8984 1,631,259,776.74
15/09/2564 15.7646 -0.0378|0.2392 % 16.0012 15.7646 1,616,988,260.66
14/09/2564 15.8024 -0.1612|1.0098 % 16.0395 15.8024 1,620,761,893.35
13/09/2564 15.9636 +0.0698|0.4392 % 16.2032 15.9636 1,635,834,233.77
10/09/2564 15.8938 +0.0312|0.1967 % 16.1323 15.8938 1,628,196,601.71
09/09/2564 15.8626 0.0000|0.0000 % 16.1006 15.8626 1,625,221,886.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
7/4/2019 K-HIT