K-INDIA
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.3806 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01280.1126 %
ราคาขาย
11.5514 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.3806 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,598,649,751.05 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KAINDIA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
BGIND2U:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดีย  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF India Fund D2 USD​​ (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน BGF India Fund D2 USD​  (กองทุนหลัก)
• ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศอินเดียไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน   
กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน BGF India Fund D2 USD​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA 10.56% 3.61% 16.47% 50.96% 5.45% 8.42% 6.26% 5.84%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 15.31% 7.50% 21.66% 62.88% 11.59% 12.51% 6.79% 6.16%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/06/2564 11.3806 +0.0128|0.1126 % 11.5514 11.3806 1,598,649,751.05
18/06/2564 11.3678 +0.0336|0.2964 % 11.5384 11.3678 1,599,483,625.15
17/06/2564 11.3342 -0.1565|1.3620 % 11.5043 11.3342 1,601,349,334.15
16/06/2564 11.4907 -0.0509|0.4410 % 11.6632 11.4907 1,613,403,330.21
15/06/2564 11.5416 +0.0288|0.2502 % 11.7148 11.5416 1,621,205,587.38
14/06/2564 11.5128 -0.0424|0.3669 % 11.6856 11.5128 1,620,599,008.13
11/06/2564 11.5552 +0.0020|0.0173 % 11.7286 11.5552 1,629,018,597.83
10/06/2564 11.5532 0.0000|0.0000 % 11.7266 11.5532 1,638,350,042.18

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
19 30/04/2564 14/05/2564 0.2000
18 01/02/2564 15/02/2564 0.3000
17 31/01/2563 14/02/2563 0.2500
16 31/10/2562 14/11/2562 0.2000
15 30/04/2562 14/05/2562 0.2000