K-JP
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.1978 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.03030.3305 %
ราคาขาย
9.3359 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.1978 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,594,143,451.26 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KJAPEQA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
SCHJPEA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นและสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc​ (JPY) (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JP -9.41% 4.71% -8.35% 4.64% 0.86% 0.02% N/A 2.92%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.99% 5.39% -4.68% 7.76% 2.54% 2.04% N/A 5.76%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
01/06/2563 9.1978 +0.0303|0.3305 % 9.3359 9.1978 2,594,143,451.26
29/05/2563 9.1675 -0.0857|0.9262 % 9.3051 9.1675 2,591,016,133.68
28/05/2563 9.2532 +0.0800|0.8721 % 9.3921 9.2532 2,616,515,667.62
27/05/2563 9.1732 +0.1641|1.8215 % 9.3109 9.1732 2,608,128,909.57
26/05/2563 9.0091 +0.2637|3.0153 % 9.1443 9.0091 2,562,036,947.29
22/05/2563 8.7454 -0.0489|0.5560 % 8.8767 8.7454 2,488,088,889.26
21/05/2563 8.7943 -0.0575|0.6496 % 8.9263 8.7943 2,506,219,216.31
20/05/2563 8.8518 0.0000|0.0000 % 8.9847 8.8518 2,520,445,294.95

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
9 06/01/2563 14/01/2563 0.2000
8 01/10/2561 12/10/2561 0.2000
7 02/07/2561 13/07/2561 0.2000
6 03/04/2561 17/04/2561 0.2000
5 04/01/2561 12/01/2561 0.2000

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา