K-JP
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.1459 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.25002.6607 %
ราคาขาย
9.2832 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.1459 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,673,705,849.18 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KJAPEQA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
SCHJPEA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นและสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc​ (JPY) (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
นโยบายกองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น (Japanese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JP -7.46% -6.71% 6.47% 0.09% 3.06% 2.48% N/A 3.49%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.50% -4.46% 10.63% 3.47% 3.75% 4.34% N/A 6.17%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/02/2563 9.1459 -0.2500|2.6607 % 9.2832 9.1459 2,673,705,849.18
26/02/2563 9.3959 -0.0521|0.5514 % 9.5369 9.3959 2,751,358,976.55
25/02/2563 9.4480 -0.3418|3.4914 % 9.5898 9.4480 2,765,126,800.17
21/02/2563 9.7898 -0.0232|0.2364 % 9.9367 9.7898 2,871,686,480.14
20/02/2563 9.8130 +0.0187|0.1909 % 9.9603 9.8130 2,882,493,094.99
19/02/2563 9.7943 +0.0724|0.7447 % 9.9413 9.7943 2,880,985,439.61
18/02/2563 9.7219 -0.2449|2.4572 % 9.8678 9.7219 2,863,841,406.35
14/02/2563 9.9668 0.0000|0.0000 % 10.1164 9.9668 2,935,026,767.40

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
9 06/01/2563 14/01/2563 0.2000
8 01/10/2561 12/10/2561 0.2000
7 02/07/2561 13/07/2561 0.2000
6 03/04/2561 17/04/2561 0.2000
5 04/01/2561 12/01/2561 0.2000