K-JPX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น


ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.4668 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.05040.4059 %
ราคาขาย
12.4856 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.4481 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
157,712,083.76 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg​ ​Ticker
KJPEQIF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
1306:JP
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน​
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY) (กองทุนหลัก)   
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน TOPIX Exchange Traded Fund (JPY)​ (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ะยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
 • K-My Funds​​
   • K-Cyber
   • K PLUS
   • ธนาคารกสิกรไทย
   • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เก​ิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JPX -4.49% 3.13% 30.71% 2.60% 1.66% N/A N/A 5.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.48% 4.14% 29.61% 3.77% 0.85% N/A N/A 4.26%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/09/2563 12.4668 +0.0504|0.4059 % 12.4856 12.4481 157,712,083.76
17/09/2563 12.4164 -0.0396|0.3179 % 12.4351 12.3978 160,582,090.57
16/09/2563 12.4560 +0.0426|0.3432 % 12.4748 12.4373 161,560,330.36
15/09/2563 12.4134 -0.0805|0.6443 % 12.4321 12.3948 159,997,712.51
14/09/2563 12.4939 +0.0968|0.7808 % 12.5127 12.4752 160,165,851.56
11/09/2563 12.3971 +0.0939|0.7632 % 12.4158 12.3785 159,449,036.54
10/09/2563 12.3032 +0.1608|1.3243 % 12.3218 12.2847 161,376,335.03
09/09/2563 12.1424 0.0000|0.0000 % 12.1607 12.1242 161,688,085.29

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา