K-MBOND
กองทุนเปิดเค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.2253 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.02660.3244 %
ราคาขาย
8.3488 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.2253 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,584,617,790.36 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
9,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
13 ธันวาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-​​


Bloomberg Ticker
KMBONDF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​
PEHCIAE:LX
ประเภทกองทุน
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวม​ตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้  
• ผู้ที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PrivilEdge – H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A​ (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Coco Bonds) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) และหรือตราสารหนี้อื่น เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
• กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งในและต่างประเทศ ​
กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes หรือ SN) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน รวมถึงกองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
 
กองทุน PrivilEdge – H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก ซึ่งก็คือ ดัชนี JP Morgan Government Bond Index Broad
• กองทุนหลักผสมผสานกลยุทธ์และยุทธวิธีในการสร้างฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงการแสวงหากำไรจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในเครดิต ตราสารหนี้ภาคเอกชนในสกุลเงินต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market currencies)) และเงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ (รวมถึงสกุลเงินของกลุ่มประเทศเกิดใหม่) กลยุทธ์การลงทุนเป็นวิธีวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top-Down Approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคและการวิเคราะห์กระแสเงินทุนและการประเมินมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยทั้งแบบคงที่และลอยตัว ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Coco Bonds) (ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก) หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) และหรือตราสารหนี้อื่น เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
• ผู้จัดการกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับเครดิต (รวมถึง Credit default swap) อัตราดอกเบี้ย (รวมถึง Interest rate swap) อัตราเงินเฟ้อ เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ และค่าความผันผวน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อลดความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนซึ่งส่งผลให้ฐานะการลงทุนในสินทรัพย์สูงขึ้น (Leverage) และเป็นการเพิ่มฐานะความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนหลักและเพิ่มความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักให้สูงขึ้น
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารกองทุน​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
550,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำกา
​​​ะยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
วันทำกา​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • PRIVATE BANKING GROUP ธนาคารกสิกรไทย​​​
  • เครือข่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี 
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

(% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​ 
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MBOND -16.89% 1.80% 16.14% N/A N/A N/A N/A -18.01%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.02% 0.55% -0.12% N/A N/A N/A N/A 5.67%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/09/2563 8.2253 +0.0266|0.3244 % 8.3488 8.2253 5,584,617,790.36
24/09/2563 8.1987 -0.1086|1.3073 % 8.3218 8.1987 5,568,569,948.98
23/09/2563 8.3073 -0.1365|1.6166 % 8.4320 8.3073 5,657,630,462.29
22/09/2563 8.4438 +0.1081|1.2968 % 8.5706 8.4438 5,787,910,591.87
21/09/2563 8.3357 -0.1425|1.6808 % 8.4608 8.3357 5,713,802,950.61
18/09/2563 8.4782 -0.0413|0.4848 % 8.6055 8.4782 5,816,455,357.88
17/09/2563 8.5195 +0.0184|0.2164 % 8.6474 8.5195 5,844,787,440.97
16/09/2563 8.5011 0.0000|0.0000 % 8.6287 8.5011 5,875,467,647.08

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
12/2/2019 K-MBOND