K-SET50
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

36.7637 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.23280.6292 %
ราคาขาย
36.8006 บาท
ราคารับซื้อคืน
36.7269 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,779,628,508.18 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 เมษายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KRSET50:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมดัชนีตราสารแห่งทุน (Index Fund)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

- 500 บาท หรือ

- 1 บาท เมื่อสั่งซื้อผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากของธ.กสิกรไทย


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

- 500 บาท หรือ

- 1 บาท เมื่อสั่งซื้อผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากของธ.กสิกรไทย​


มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.25%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SET50 11.40% 3.53% 9.73% 8.29% 9.46% 4.76% 13.64% 9.59%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 11.83% 3.70% 10.12% 8.96% 10.05% 5.44% 14.17% 10.32%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/07/2562 36.7637 -0.2328|0.6292 % 36.8006 36.7269 5,779,628,508.18
19/07/2562 36.9965 +0.2397|0.6521 % 37.0336 36.9595 5,841,202,274.19
18/07/2562 36.7568 +0.0518|0.1411 % 36.7937 36.7200 5,804,179,043.31
17/07/2562 36.7050 -0.1255|0.3408 % 36.7418 36.6683 5,801,983,146.60
15/07/2562 36.8305 -0.0180|0.0488 % 36.8674 36.7937 5,826,636,625.08
12/07/2562 36.8485 -0.2294|0.6187 % 36.8854 36.8117 5,823,390,763.94
11/07/2562 37.0779 -0.0304|0.0819 % 37.1151 37.0408 5,904,281,539.80
10/07/2562 37.1083 0.0000|0.0000 % 37.1455 37.0712 5,913,910,780.76

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend