K-SET50
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

35.7089 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.23650.6579 %
ราคาขาย
35.7447 บาท
ราคารับซื้อคืน
35.6732 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,646,669,891.30 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
11 เมษายน 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KRSET50:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมดัชนีตราสารแห่งทุน (Index Fund)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหุ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนี SET50
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมดัชนีที่ลงทุนหุ้นในดัชนี SET50 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2562​)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป

- 500 บาท

- 1 บาท (ทำรายการผ่าน K-Cyber Invest และ/หรือแอปพลิเคชั่น K-My Funds และชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากธนาคารทุกธนาคาร​ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2562​)​

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำกา​ (ตั้งแต่ 15.00 น. เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี 
(เก็บจริง 0.3745% ต่อปี)
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง : ยกเว้น​)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
(เก็บจริง 0.10%​)
การซื้อขายหลักทรัพย์
(ขาเข้า)
ไม่เกิน 0.25%
(เก็บจริง 0.10%)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SET50 8.06% 0.41% 3.76% -0.31% 7.97% 3.69% 11.25% 9.25%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.53% 0.60% 4.08% 0.18% 8.55% 4.33% 11.75% 9.97%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/09/2562 35.7089 -0.2365|0.6579 % 35.7447 35.6732 5,646,669,891.30
17/09/2562 35.9454 +0.0586|0.1633 % 35.9814 35.9095 5,689,213,693.81
16/09/2562 35.8868 +0.0734|0.2050 % 35.9228 35.8509 5,679,665,533.80
13/09/2562 35.8134 -0.0069|0.0193 % 35.8493 35.7776 5,667,723,674.36
12/09/2562 35.8203 -0.3606|0.9967 % 35.8562 35.7845 5,691,215,121.53
11/09/2562 36.1809 +0.2797|0.7791 % 36.2172 36.1447 5,749,782,544.76
10/09/2562 35.9012 -0.0937|0.2603 % 35.9372 35.8653 5,695,516,101.38
09/09/2562 35.9949 0.0000|0.0000 % 36.0310 35.9589 5,723,259,456.69

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend