KAB24A-UI
กองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป อีกทั้งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 3 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.8550 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.24922.4663 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
9.8550 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,936,694,521.67 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กุมภาพันธ์ 2564
​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล

Bloomberg​ Ticker

            -                     

ประเภทกองทุน​
      รอบการพิจารณาปันผล​
​                  -

       Bloomberg Ticker                กองทุนหลัก​ 
         -
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
​• กองทุนรวมตราสารหนี้
•​ กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​
​เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

​​นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นหรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด

นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2024, Class C(USD)-MD1 (กองทุนหลัก)
กองทุนหลักมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-Hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 3 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 19 - 29 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 29​ มกราคม 2564​)​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 3 เดือน โดยประมาณ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลักและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจกำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื้อคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน และในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วัน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (15.00 น. เป็นต้นไป)
​ 
ช่องทางการซื้อขาย

    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
    • เครือข่ายธุรกิจบริหารทรัพย์กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ ธนาคารกสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 0.25%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KAB24A-UI -1.45% -0.31% -0.29% N/A N/A N/A N/A -1.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/09/2564 9.8550 -0.2492|2.4663 % N/A 9.8550 1,936,694,521.67
27/09/2564 10.1042 +0.1393|1.3979 % N/A N/A 1,985,678,736.49
31/08/2564 9.9649 +0.1626|1.6588 % N/A N/A 1,958,308,386.64
30/07/2564 9.8023 -0.0835|0.8446 % N/A N/A 1,926,351,224.96
30/06/2564 9.8858 -0.2275|2.2495 % N/A 9.8858 1,959,202,547.96
25/06/2564 10.1133 +0.2616|2.6554 % N/A N/A 2,004,286,231.43
28/05/2564 9.8517 +0.0427|0.4353 % N/A N/A 1,952,448,884.95
30/04/2564 9.8090 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,943,978,667.51

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา