KCR1YA
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0000 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.08140.8207 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0000 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,950,075,960.30 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
3,000 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 450 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และสัญญาออปชั่น 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ากองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนที่ซับซ้อน ซึ่งอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาออปชั่น (Options) 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี  โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป 

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน  อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น​
• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 ประมาณ 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน​
• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ​​
รูปเงื่อนไข Thai.png


​ ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม​ 2562​ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY 
K-TREASURY K-SF และ 
​K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500​ บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​​
​ 
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KCR1YA -0.85% 0.52% N/A N/A N/A N/A N/A -0.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/08/2563 10.0000 +0.0814|0.8207 % N/A 10.0000 2,950,075,960.30
11/08/2563 9.9186 -0.0370|0.3717 % N/A N/A 2,926,078,956.97
31/07/2563 9.9556 -0.0122|0.1224 % N/A N/A 2,936,980,121.71
30/06/2563 9.9678 +0.0094|0.0944 % N/A N/A 2,940,597,647.09
29/05/2563 9.9584 +0.0237|0.2386 % N/A N/A 2,937,798,512.89
30/04/2563 9.9347 +0.0143|0.1441 % N/A N/A 2,930,807,820.89
31/03/2563 9.9204 -0.0002|0.0020 % N/A N/A 2,926,593,336.02
28/02/2563 9.9206 0.0000|0.0000 % N/A N/A 2,926,653,828.85

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
7/26/2019 KCR1YA