KCR1YB-AI
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคารดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.1100 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.09310.9294 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.1100 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,051,119,273.80 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤษภาคม 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• องทุนรวมผสม
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้
• ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ากองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนที่ซับซ้อน ซึ่งอ้างอิงกับระดับของดัชนี SET50 และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาออปชั่น (Option) หรือ วอร์แรนท์ (Warrant)
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 1 ปี  

นโยบายการลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 99.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน  อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือ วอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 ประมาณ 1.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)​ 


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 18 - 25 พฤษภาคม 2564 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564)​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อครบอายุกองทุน โดยจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 15 วันทำการ ​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​

ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
(เก็บจริง 0.0197%)
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/05/2565 10.1100 +0.0931|0.9294 % N/A 10.1100 1,051,119,273.80
30/05/2565 10.0169 -0.0067|0.0668 % N/A N/A 1,041,436,826.10
29/04/2565 10.0236 +0.0143|0.1429 % N/A N/A 1,042,137,232.28
31/03/2565 10.0093 +0.0220|0.2203 % N/A N/A 1,040,644,626.30
28/02/2565 9.9873 +0.0041|0.0411 % N/A N/A 1,038,366,307.81
31/01/2565 9.9832 +0.0493|0.4963 % N/A N/A 1,037,931,080.10
30/12/2564 9.9339 -0.0425|0.4260 % N/A N/A 1,032,806,745.02
30/11/2564 9.9764 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,037,224,327.72

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา