KCR1YF-BR
กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี F ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้มีเงินลงทุนสูง) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0260 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.03270.3251 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0260 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
781,182,849.07 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
800 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
9 สิงหาคม 2565 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• องทุนรวมผสม
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 99.45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน 
• ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาทองคำ XAUUSD (Gold Spot) ประมาณร้อยละ 0.55 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ 
• อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ​
• กองทุนจะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)
ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 26 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
(ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 8 สิงหาคม 2565)
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วัน ​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-TREASURY หรือกองทุน K-SF (กองทุนปลายทาง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด
ช่องทางการซื้อขาย
    • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
      (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี​
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี​​​


​​มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
08/08/2566 10.0260 -0.0327|0.3251 % N/A 10.0260 781,182,849.07
07/08/2566 10.0587 +0.0768|0.7694 % N/A N/A 783,730,886.14
31/07/2566 9.9819 +0.0204|0.2048 % N/A N/A 777,748,185.20
30/06/2566 9.9615 -0.0450|0.4497 % N/A N/A 776,157,107.02
31/05/2566 10.0065 +0.0291|0.2917 % N/A N/A 779,665,714.36
28/04/2566 9.9774 -0.0462|0.4609 % N/A N/A 777,395,091.14
31/03/2566 10.0236 -0.0713|0.7063 % N/A N/A 780,998,382.71
28/02/2566 10.0949 0.0000|0.0000 % N/A N/A 786,549,977.27

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
7/22/2022 KCR1YF-BR