KCR3YC-AI
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 3 ปีได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและ ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.0273 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00040.0040 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
10.0273 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
871,197,037.96 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 กุมภาพันธ์ 2562
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
• กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และอื่นๆ 
• กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ​
เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน ระยะเวลาประมาณ 3 ปี  โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการปรับขึ้นของราคาสินทรัพย์อ้างอิง
นโยบายการลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ประมาณ 6% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 94% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด เมื่อครบอายุโครงการ ทั้งนี้ กองทุนจะชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนให้ผู้ลงทุน โดยกองทุนจะชำระคืนเงินต้น 2.5% ของเงินลงทุน ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และ 95% ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน (ถ้ามี) เมื่อครบอายุโครงการ​
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวน​ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์

​ ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO: 22 - 31 มกราคม 2562​ 
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 และเมื่อครบอายุกองทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นปีที่ 1 และ 2 
เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้​
​ 
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ไม่มี 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KCR3YC-AI 0.72% 1.96% 2.16% N/A N/A N/A N/A 0.72%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
08/02/2565 10.0273 -0.0004|0.0040 % N/A 10.0273 871,197,037.96
07/02/2565 10.0277 +0.5734|6.0650 % N/A N/A 871,234,510.35
31/01/2565 9.4543 -0.0871|0.9129 % N/A N/A 821,415,314.58
30/12/2564 9.5414 -0.0482|0.5026 % N/A N/A 828,982,177.63
30/11/2564 9.5896 -0.0432|0.4485 % N/A N/A 833,167,065.11
29/10/2564 9.6328 +0.1141|1.1987 % N/A N/A 836,925,273.34
30/09/2564 9.5187 -0.1168|1.2122 % N/A N/A 827,008,946.24
31/08/2564 9.6355 0.0000|0.0000 % N/A N/A 837,160,652.93

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา