KDLTF
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.1670 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.16541.0336 %
ราคาขาย
16.1671 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.9245 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17,759,246,123.70 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
15,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ตุลาคม 2547
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KASRDLT:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุน​
• กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
นโยบายการลงทุน
กองทุน LTF ที่ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม   

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ม่กำหน
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
- สำหรับกรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี :​ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%    
- สำหรับกรณีถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง LTF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ   
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.50% ​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KDLTF -13.61% -1.14% -14.79% -16.45% -2.68% 0.14% 7.66% 7.43%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -13.29% 1.74% -14.08% -14.92% -2.03% 1.08% 9.86% 8.85%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/05/2563 16.1670 +0.1654|1.0336 % 16.1671 15.9245 17,759,246,123.70
28/05/2563 16.0016 -0.1312|0.8133 % 16.0017 15.7616 17,578,208,377.42
27/05/2563 16.1328 +0.0455|0.2828 % 16.1329 15.8908 17,723,432,431.97
26/05/2563 16.0873 +0.1658|1.0414 % 16.0874 15.8460 17,674,585,392.40
25/05/2563 15.9215 +0.1997|1.2702 % 15.9216 15.6827 17,492,337,174.46
22/05/2563 15.7218 -0.2104|1.3206 % 15.7219 15.4860 17,275,929,438.75
21/05/2563 15.9322 -0.0369|0.2311 % 15.9323 15.6932 17,507,522,547.34
20/05/2563 15.9691 0.0000|0.0000 % 15.9692 15.7296 17,546,447,904.54

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
25 02/03/2563 13/03/2563 0.1400
24 02/09/2562 13/09/2562 0.4100
23 28/02/2562 14/03/2562 0.1300
22 28/02/2561 14/03/2561 0.9400
21 31/08/2560 14/09/2560 0.6300